30 lat na rynku
13 września 2023
KSeF – Kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków
Humansoft Blog KSeF – Kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków
13 września 2023

KSeF – Kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów, kary wynikające z KSeF mają zacząć obowiązywać od 01 stycznia 2025 roku.

W okresie od 01 lipca 2024 roku do 01 stycznia 2025 roku podatnik za niestosowanie się do przepisów dotyczących KSeF podlegać będzie odpowiedzialności karno-skarbowej. Kary dotyczyć będą także podatników będących osobami fizycznymi. Jest to istotna zmiana, gdyż do tej pory kary pieniężne mogły być nakładane tylko na podatników niebędących osobami fizycznymi.

Zgodnie z najnowszymi założeniami MF kary maja być nakładane w sytuacjach, gdy:

  • mimo obowiązku faktura nie zostanie wystawiona przy użyciu KSeF (nie przesłana do KSeF),
  • po okresie awarii, serwisowania lub braku dostępności do KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika, przy wystawieniu faktury w tzw. trybie offline nie zostanie zachowana wymagana struktura -FA[2],
  • po okresie awarii, serwisowania lub braku dostępności do KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika, faktura wystawiona w tzw. trybie offline do KSeF nie zostanie pzresłana w wymaganym terminie (7 dni roboczych lub 1 dzień roboczy).

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawodawca uwzględnił wynik konsultacji społecznych uznających zasadność zniesienia minimalnych progów kar pieniężnych (1000 zł dla faktur z wykazanym podatkiem VAT i 500 zł dla faktur bez kwot podatku VAT, np. przy 0% stawce lub odwrotnym obciążeniu).

Kary będą mogły być nakładane od 0 zł do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze i do 18,7% wartości faktury ogółem, gdy ta nie ma wskazanej kwoty podatku.

Wysokość nałożonej kary będzie zależeć od decyzji organów podatkowych, bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń.  Kary będą nakładane per dokument, tj. za każdą z faktur, która nie spełnia odpowiednich wymogów Natomiast ich uiszczenie będzie musiało nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji. Decyzja będzie nakładana w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a miarkowanie wysokości kar będzie zależne od okoliczności jakie występować będą w indywidualnych sprawach.

Na wysokość kary będzie miało wykazanie przyczyn uchybienia i dokumentów lub okoliczności, które potwierdzałyby lub uprawdopodobniały określone fakty, np. fakt wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z KSeF oraz brak możliwości przesłania faktury wystawionej w tzw. trybie offline do KSeF kolejnego dnia roboczego z uwagi na brak usunięcia tej awarii, przy jednoczesnym zautomatyzowanym wystawianiu faktur.

Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe nie będzie wszczynane w sytuacjach, gdy podatnik nie dopełni obowiązku:

  • wystawienia faktur przy użyciu KSeF,
  • wystawiania w okresie awarii lub w trybie offline faktury zgodnie z wzorem,
  • terminowego przekazania faktury offline do KSeF.

Osoba która nie dopełni obowiązków, w przypadku uchybień, za które przewidziano możliwość wymierzenia kary pieniężnej, nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej. Kara pieniężna obejmie więc każdego podatnika, także tego będącego osobą fizyczną.

Do nakładania kar stosowane będą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymierzając karę za niekorzystanie z KSeF zostaną uwzględnione wszystkie okoliczności w tym to czy podatnik był wcześniej karany za podobny czyn. Natomiast jeśli nie dopełniono obowiązku w wskutek działania siły wyższej, organ podatkowy będzie miał prawo odstąpić od nałożenia kary.

Krajowy Systemem e-faktur (KSeF) dla czynnych podatników VAT ma wejść w życie 1 lipca 2024 r., natomiast dla podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Poznaj rozwiązanie księgowo-finansowe od Humansoft

urszula greiner motyka
Urszula Greinert-Motyka

Koordynator ds. wdrożeń systemów księgowych i kadrowo-płacowych

Posiada wieloletnią praktykę pracy na stanowisku księgowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wdrażając moduły księgowe i kadrowo-płacowe. Rozumie i zna wyzwania związane z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Prowadzi projekty związane zarówno z wdrożeniem standardowej funkcjonalności, jak też budowaniem koncepcji nowych rozwiązań dla klienta końcowego, ich testowaniem oraz wdrażaniem.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
20 października 2023
Dotacje Unijne na cyfryzację przedsiębiorstw
Zobacz więcej
21 lutego 2024
[PODCAST] Wdrożenie systemu ERP – co musisz wiedzieć, aby zakończyć wdrożenie powodzeniem? Cz. 2
Zobacz więcej
14 maja 2020
Koniec bezpłatnej wersji Qlik Sense Desktop oraz Qlik Sense Cloud Basic
Zobacz więcej