Szybki kontakt

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

HermesSQL to nowoczesny program, który pozwala właściwie zorganizować produkcję, usprawnić „łańcuch dostaw” i maksymalnie wykorzystać posiadane środki produkcji oraz zasoby ludzkie. Umożliwia pełną identyfikację procesów produkcyjnych wraz z łatwym śledzeniem surowców i wyrobów gotowych na wszystkich etapach produkcji.

Jest profesjonalnym systemem ERP, który łączy produkcję z procesami sprzedaży, zaopatrzenia, finansami i księgowością. Doskonale sprawdza się w firmach wyspecjalizowanych w produkcji jednostkowej i seryjnej.

Technologia – normatyw zakładowy

W programie szczegółowo opiszesz każdy rodzaj technologii produkcji. Zdefiniujesz skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zmienniki), rodzaje poszczególnych czynności i operacji oraz przypiszesz zasoby produkcyjne, czyli pracowników, maszyny i narzędzia biorące udział w procesie wytworzenia wyrobu. Zapiszesz informacje dotyczące sposobu obliczania kosztu wyrobu, czasu realizacji, ilości odpadów powstających w czasie produkcji oraz prace zlecone kooperantom. Dzięki szczegółowemu opisowi technologii, ocenisz zdolności produkcyjne firmy pod względem realizacji bieżących zamówień oraz przewidywanych zleceń produkcyjnych. Dowiesz się na kiedy i z jakim orientacyjnym kosztem możesz wyprodukować określoną partię wyrobu.

Dokumenty związane z technologią – rysunki techniczne, instrukcje czy karty technologiczne, możesz podpiąć bezpośrednio pod technologię.

Kalkulacja kosztów produkcji

Przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego wykonasz wstępną kalkulację planowanego kosztu wytworzenia wyrobu. Po zrealizowaniu zlecenia, w oparciu o dane zapisane w technologii i sporządzone formuły kosztowe, program dostarczy informacji na temat rentowność wykonania wyrobu. Fabryczne kalkulacje wariantowe długookresowe, możesz elastycznie dopasować do potrzeb, na przykład modyfikując koszty normatywne.

Planowanie produkcji

Program umożliwia tworzenie wariantowych planów produkcyjnych na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Tworząc plan produkcyjny system sprawdza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje zdolności produkcyjne zasobów produkcyjnych pod kątem dostępnych roboczo-godzin. Plan możesz wygenerować w dowolnym ujęciu czasowym.

Planowanie zakupów materiałowych

Za pomocą systemu, rozsądnie zaplanujesz potrzeby materiałowe, tak by nie tworzyć zbędnych i kosztownych zapasów na magazynie. Program oblicza zapotrzebowanie uwzględniając przyjęte zamówienia klientów i zaplanowane zlecenia produkcyjne, tworząc spójny „łańcuch dostaw”.Dzięki temu możesz być pewny, że surowce otrzymasz w ilości i terminie pozwalającym uruchomić produkcję zgodnie z przyjętym planem.

Zapotrzebowanie utworzyć także w oparciu o parametry zapisane przy dostawcy, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość dostaw. Dostęp do wielu metodom tworzenia zapotrzebowania, daje możliwość elastycznego zamawiania surowców, dopasowanego do bieżących potrzeb produkcyjnych i przyjętych priorytetów.

Emisja zleceń produkcyjnych

System umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych wraz z podzleceniami na półprodukty i rezerwacją surowców.
Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz wykonać wiele różnych operacji, na przykład: wydać surowce pod zlecenie, wydrukować przewodniki warsztatowe, sprawdzić stopień realizacji zlecenia produkcyjnego i rozliczyć wykonaną ilość.

Emisja zleceń kooperacyjnych

System umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych dla pod-wykonawców wraz z kontrolą stanów magazynowych powierzonych do produkcji surowców. Monitorowanie oraz rozliczanie poszczególnych zleceń umożliwia analizę brakowości u kooperantów.

Harmonogram – Planowanie zasobów

Za pomocą systemu zautomatyzujesz proces planowania zasobów pod produkcję. Program na podstawie maksymalnego obciążenia i czasu pracy maszyny optymalnie rozłoży prace na poszczególne gniazda produkcyjne, uwzględniając operacje wykonywane u podwykonawców. Pod każdą maszynę podpięty jest kalendarz, który zawiera informacje na temat pracy, przestojów, planowanych przeglądów i modernizacji maszyny.

Program, według wybranego algorytmu, generuje kolejność wykonywanych operacji produkcyjnych, tak by realizacja zleceń odbywała się płynnie, bez zbędnych przestojów. Dla poszczególnych zleceń produkcyjnych wygeneruje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji. W przypadku, braku możliwości wykonania operacji w terminie, wyświetli raport, podając przyczynę konfliktu.

Wstępne zaharmonogramowanie toku pracy pozwoli uzyskać informacje na temat czasu i kolejności wykonywania operacji zlecenia produkcyjnego, a także da możliwość przygotowania planu pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych lub pracowników wg. kompetencji . Za pomocą wykresu Gantta możesz kontrolować przebieg wykonania planu produkcyjnego i na bieżąco reagować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, na podstawie meldunków, program uzupełni faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Dzięki temu uzyskasz informację o rzeczywisty przebiegu produkcji.

Analizowanie produkcji w toku

Raporty dostępne w programie, pozwalają mieć pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji oraz obciążeniem gniazd produkcyjnych. Korzystając z analizy produkcji w toku dowiesz się, w jakiej fazie produkcji, czyli w trakcie której operacji, są poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza planu produkcyjnego da natomiast informację dotyczącą zaplanowanych operacji, na poszczególne gniazda produkcyjne.
W systemie dostępnych jest wiele podręcznych analiz, które ułatwią Ci nadzór nad produkcją. Możesz też tworzyć własne raporty z produkcji. Jednak najbardziej zaawansowane, interaktywne analizy produkcyjne, o różnym poziomie szczegółowości, opracujesz na platformy analitycznej BI – Qlik – Zobacz więcej!

Panele produkcyjne

Panele produkcyjne umożliwiają rejestrację zdarzeń produkcyjnych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Za ich pomocą możesz rejestrować: rozpoczęcie, zatrzymanie, wznowienie lub zakończenie operacji oraz zameldować ilości wykonanych czynności. W tle system wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Gromadzone na bieżąco informacje z przebiegu produkcji, dadzą możliwość analizy danych z produkcji w toku.

Kontrola jakości

Program daje możliwość planowania działań związanych z kontrolą jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz przechowywania parametrów pokontrolnych. Za pomocą numeru partii, pozwala śledzić każdą pojedynczą sztukę. Pełna identyfikacja zapewnia szybkie odnalezienie dostawcy surowca, wykonawcy, miejsca wytworzenia wyrobu oraz jego odbiorców.

Monitory wydziałowe

Monitory wydziałowe pomagają zarządzać pracą na terenie hali produkcyjnej, wyświetlając informacje na temat aktualnie realizowanych operacji na produkcji.

Rejestracja produkcji

Meldunki zwrotne z produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Za ich pomocą zaewidencjonujesz rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i wykonawców. Daje to możliwość analizy efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich a także weryfikacji poprawności stworzonych technologii i wykrycia ewentualnych odchyleń od norm.
W systemie meldunki możesz wprowadzać z kilku poziomów, pojedynczo lub grupowo. Proces meldowania uprościsz, wykorzystując czytniki kodów kreskowych, dzięki którym składanie meldunków będzie odbywało się szybko i bez pomyłek.

Utrzymanie ruchu

Pełna sprawność techniczna maszyn umożliwia zachować ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego w programie możliwy jest monitoring produkcji pod kątem stanu pracy maszyn. Dostęp do rejestrowanych na bieżąco informacji na produkcji (awaria, przestój) pozwala szybko podjąć działania zaradcze. Za pomocą programu zaplanujesz symulację przerw technologicznych, takich jak: remonty, przeglądy czy prace konserwacyjne, którą wykonasz w oparciu o analizę harmonogramu produkcji, czyli czytelny wykres Gantta.

 

Rozliczenie kosztów produkcji

System pozwala obliczyć koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami. Umożliwia przeprowadzenie analizy jednostkowego kosztu produktu na poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego oraz konkretny wyrób.

 

 

Powiadomienia e-mail, sms

Za pomocą wiadomości e-mail, sms czy okien pop-up, program poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień, na przykład o zmianie statusu w zamówieniach klientów, dostawców czy w zleceniach produkcyjnych. Cykliczne raporty w formie pdf, xls, na przykład na temat stanów magazynowych poniżej zakładanego minimum, mogą także otrzymywać pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do programu. Powiadomienia, możesz zdefiniować również dla swoich klientów, na przykład wysyłające informacje o etapie realizacji zamówionej pozycji w zleceniu produkcyjnym. To co najbardziej Ci się spodoba, to możliwość tworzenia własnych, dowolnych powiadomień dzięki, którym Twoja praca stanie się łatwiejsza.

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!