30 lat na rynku
10 października 2019
SPLIT PAYMENT – od 1 listopada obowiązkowy dla wybranych branż
Humansoft Blog SPLIT PAYMENT – od 1 listopada obowiązkowy dla wybranych branż
10 października 2019

SPLIT PAYMENT – od 1 listopada obowiązkowy dla wybranych branż

Od 1 listopada 2019 mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (MPP) dla towarów i usług, które wymienione są w Zał. Nr 15 do ustawy o VAT. Dotyczy to przede wszystkim branży budowlanej, ale nie tylko. Odwrotne obciążenie pozostaje wyłącznie dla transakcji transgranicznych, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz importu usług.

Na czym polega SPLIT PAYMENT?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), po angielsku split payment, polega na tym, że wpłacona przelewem kwota za towary lub usługi zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Środki trafiają na dwa różne rachunki bankowe dostawcy, tj. kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, zaś kwota VAT na specjalny rachunek VAT.

Kogo dotyczy SPLIT PAYMENET ?

Obligatoryjny MPP będzie miał zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), gdzie do rozliczenia dojdzie przy pomocy przelewu bankowego, a przedmiotem tych transakcji będą towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wśród nich znajdują się:

 • metale szlachetne i nieszlachetne, metale kolorowe,
 • urządzenia elektroniczne (procesory, tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier wideo, dyski twarde, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, tusze),
 • wyroby jubilerskie,
 • złom, odpady, surowce wtórne,
 • paliwa do napędu samochodów,
 • oleje opałowe i smarowe,
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • roboty budowlane,
 • węgiel,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Zobacz Załącznik nr 15, w którym znajdziesz wykaz artykułów i usług objętych MPP.

Jakich transakcji nie dotyczy SPLIT PAYMENT?

Spod reżimu obligatoryjnego MPP wyłączone są:

 • transakcje, których stroną są konsumenci (B2C)
 • transakcje pomiędzy podatnikami, w których rozliczenie następuje gotówkowo bądź przy użyciu kart płatniczych, nawet wówczas kiedy ich przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Warunki stosowania SPLIT PAYMENT

Obowiązek stosowania split payment występuje gdy spełnione są następujące warunki:

 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000zł zł brutto lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury dotyczy towaru lub usługi wymienionej w załączniku 15 ustawy o VAT,
 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019r.
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami – bez względu czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony

Dodatkowe obowiązki

Przedsiębiorca, który zostanie objęty obowiązkowym MPP musi posiadać rachunek firmowy w banku lub imienny rachunek w SKOK. Tylko takie rachunki posiadają wydzielony rachunek VAT.

Dodatkowym obowiązkiem jest konieczność umieszczenia na fakturze objętej MMP adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcje za niezastosowanie MPP (art. 108a ustawy o VAT).

W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust.1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie dotyczy.

Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.

Sankcje za brak informacji na fakturze (art. 106e ustawy o VAT).

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez adnotacji ” mechanizm podzielonej płatności”, naczelnik urzędu skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

Sprzedawca uniknie naliczenia tej sankcji, jeśli kupujący ureguluje w MPP całą kwotę odpowiadającą podatkowi VAT.

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie dotyczy.

Fakturę bez adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, sprzedawca może poprawić i wystawić fakturę korygującą. Nabywca faktury bez tego oznaczenia może wystawić notę korygującą.

Podsumowanie obowiązków i sankcji MPP:

Kwota na fakturze/wartość transakcji do 15 000 zł:

 • Brak obowiązku płatności MPP (ale uwaga: istotna wartość całej faktury)

Kwota na fakturze/wartość transakcji 15 000zł i więcej:

 • Obowiązek płatności MPP w przypadku towarów i usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT;
 • Obowiązek u wystawcy umieszczenia na fakturze adnotacji o MPP;
 • Brak obowiązku płatności MPP dla pozostałych towarów i usług a także w przypadku płatności kartą lub gotówką.

Sankcja:

 • 30% kwoty podatku dotyczącego towarów z załącznika nr 15 odpowiednio u wystawcy i odbiorcy;
 • Grzywna z KKS do 720 stawek dziennych.

SPLIT PAYMENT w systemach HUMANSOFT

Dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalną aktualizację systemu, w ramach której powstał mechanizm umożliwiający obsługę znowelizowanych przepisów dotyczących MPP.

Mechanizm ten kontroluje wartość wystawianej faktury oraz artykuły/usługi objęte MMP (specjalne oznaczenie w kartotece). Dzięki temu dokumenty, które posiadają pozycje z załącznika nr 15 ustawy o VAT, a sama transakcja przekracza 15.000 zł brutto, zostają automatycznie objęte mechanizmem podzielonej płatności. Wydruk takiej faktury zawiera wymagane oznaczenie – „Mechanizm podzielonej płatności”.

Edyta-2-1
Edyta Pacholec

od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Przeczytaj także
10 października 2019
SPLIT PAYMENT – od 1 listopada obowiązkowy dla wybranych branż
Zobacz więcej
18 lipca 2021
Stawki VAT, terminy płatności, wniosek o zwrot VAT
Zobacz więcej
14 lutego 2019
CIT-8 – wydłużono termin składania deklaracji podatkowych
Zobacz więcej