30 lat na rynku
20 lipca 2021

Rozliczenia międzyokresowe, czynne, bierne, przychodów, kosztów

20 lipca 2021

Rozliczenia międzyokresowe, czynne, bierne, przychodów, kosztów

Rozliczenia międzyokresowe – rodzaje

Wszystkie podmioty prowadzące księgowość muszą stosować się do jej najważniejszych zasad. Należą do nich m.in. zasada ostrożności, mówiąca o ujmowaniu tylko pewnych przychodów i prawdopodobnych kosztów czy zasada kontynuacji działalności, zakładająca kontynuowanie działania firmy w najbliższej przyszłości.

Jednak bardzo ważną zasadą jest ta dotycząca współmierności przychodów i kosztów. Mówi ona o przypisaniu osiągniętym przychodom odpowiadającym im kosztom osiągnięcia. Posiada ona jednak jeszcze jedno kryterium – czasowe. Przychody i koszty powinny być ujmowane w tym okresie, w którym zostały poniesione. Zdarza się jednak, że w toku działalności gospodarczej, firma ponosi koszty lub odnotowuje przychody w innym okresie niż ten, którego dotyczą. Z tego względu stosuje się rozliczenia międzyokresowe – zarówno kosztów, jak i przychodów.

 

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dzielimy na rodzaje w zależności od specyfiki kosztu. W odniesieniu do podstawowej działalności gospodarczej naszej firmy, zastosujemy bierne rozliczenia międzyokresowe. Dotyczą one sytuacji, gdy nasze przedsiębiorstwo skorzystało z usług bądź otrzymało dostawę towarów, natomiast jeszcze za nie nie zapłaciło i przede wszystkim – nie otrzymało od kontrahenta faktury. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą więc przyszłych, ale jeszcze niepewnych zobowiązań. Ten rodzaj RMK (rozliczeń międzyokresowych kosztów) ewidencjonuje się na kontach zespołu 642 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów – bierne. Przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób je księgować z wykorzystaniem programu takiego jak HermesSQL. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie znajdują się po stronie pasywów, z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe – zniweluj ryzyko pomyłki dzięki automatyzmowi oprogramowania księgowego od Humansoft.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

W przeciwieństwie do RMK biernych, rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów ponoszonych przez firmę w obecnym okresie sprawozdawczym, ale które będą odpowiadały przyszłym okresom. Przykładem takiego kosztu jest na przykład opłacona z góry prenumerata fachowych czasopism. Najczęściej spotykane czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów to wynajem powierzchni produkcyjnej lub biurowej, za którą opłata została ściągnięta z góry.

Jak zaksięgujemy rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne? Gdy w firmie nastąpi już sytuacja kwalifikująca się do takiego rozliczenia, koszt księgujemy na kontach zespołu 6, a dokładniej 641 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne. Przeciwieństwo do RMK biernych widać także w bilansie, ponieważ rozliczenia międzyokresowe czynne firma ukazuje po stronie aktywów. Stosując nowoczesne programy do księgowości i finansów, jednostka może znacznie usprawnić ten proces. Oprogramowanie HermesSQL automatycznie rozlicza koszty międzyokresowe, dzięki czemu możesz łatwo prowadzić ewidencję kosztów dzierżawy czy czynszów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

Rozliczenia międzyokresowe mogą dotyczyć nie tylko kosztów. Istnieją określone rodzaje przychodów, które zostaną osiągnięte w przyszłych okresach sprawozdawczych, natomiast opłatę za nie firma otrzyma w obecnym okresie. Rozliczenie międzyokresowe przychodów wystąpi na przykład w sytuacji sprzedaży biletów miesięcznych, usług hotelowo-mieszkaniowych, gdzie opłata pobierana jest z góry.

Takie przychody ewidencjonuje się na koncie 84 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów, natomiast w okresie faktycznego osiągnięcia przychodów, przeksięgowuje się je na konto przychodów danego okresu.

Przeczytaj także
14 lutego 2019
CIT-8 – wydłużono termin składania deklaracji podatkowych
Zobacz więcej
25 lipca 2021
Nota korygująca, nota odsetkowa – Kto wystawia?
Zobacz więcej
27 lipca 2021
E-deklaracje – Ministerstwo Finansów – programy i aplikacje
Zobacz więcej