30 lat na rynku
16 marca 2023
Kto, kiedy i jak ma złożyć informację o korzystaniu ze środowiska?
Humansoft Blog Kto, kiedy i jak ma złożyć informację o korzystaniu ze środowiska?
16 marca 2023

Kto, kiedy i jak ma złożyć informację o korzystaniu ze środowiska?

Wszystkie podmioty prowadzące działalność mającą wpływ na środowisko, czyli korzystające ze środowiska, zobowiązane są do corocznego złożenia sprawozdania i wniesienia należnej opłaty. Drugą ważną kwestią jest konieczność złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacja o korzystaniu ze środowiska

Każdego roku do 31 marca należy złożyć, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. Opłatę wylicza się samodzielnie na podstawie stawek obowiązujących w okresie, w którym występowało korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych wykazach.

Podmioty korzystające ze środowiska

Do grupy podmiotów korzystających ze środowiska oprócz producentów, zalicza się:

 • przedsiębiorców polskich i zagranicznych
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną: drogami, przestrzenią, zielenią miejska, czy wodami
Opłata środowiskowa

Opłata środowiskowa pobierana za korzystanie ze środowiska dotyczy wszystkich działalności powodujących:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: z kotłowni, z procesów technologicznych, ze spalania paliw w silnikach spalinowych, z przeładunku benzyn silnikowych, z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, jeśli nie zostaną uiszczone w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł, nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska. Jednak nadal należy pamiętać o obowiązku złożenia rocznego wykazu.

Natomiast, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie trzeba składać wykazów i informacji.

Obowiązkowe wykazy

Wykazem obowiązkowym dla wszystkich kwalifikujących się podmiotów jest: Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i zgodnie ze sposobem korzystania ze środowiska należy wypełnić i złożyć również poniższe wykazy:

 • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat
 • wykaz zawierając informacje o składowanych odpadach
opłata produktowa
Opłata produktowa

W marcu przedsiębiorcy muszą także pamiętać o konieczności złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Zgodnie z ustawą o odpadach do przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań należą:

 • przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • przedsiębiorcy prowadzący sklepy lub hurtownie, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, o której mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • wprowadzający pojazdy, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach

Przedsiębiorstwami, które muszą składać sprawozdania są m.in: hurtownie i producenci sprzętu AGD/RTV, hurtownie motoryzacyjne (sprzedające np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp.), hurtownie owoców i warzyw, dealerzy samochodowi, huty szkła, producenci opakowań z papieru i tektury, producenci opakowań z metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna, sklepy i hurtownie wielobranżowe, fabryki mebli.

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Natomiast w przypadku zamknięcia działalności, w ciągu 7 dni po jej zakończeniu.

urszula greiner motyka
Urszula Greinert-Motyka

Koordynator ds. wdrożeń systemów księgowych i kadrowo-płacowych

Posiada wieloletnią praktykę pracy na stanowisku księgowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wdrażając moduły księgowe i kadrowo-płacowe. Rozumie i zna wyzwania związane z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Prowadzi projekty związane zarówno z wdrożeniem standardowej funkcjonalności, jak też budowaniem koncepcji nowych rozwiązań dla klienta końcowego, ich testowaniem oraz wdrażaniem.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
30 listopada 2022
Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany, które nas czekają w 2023 roku
Zobacz więcej
09 marca 2023
Więcej czasu na rozliczenie CIT, a co ze sprawozdaniem?
Zobacz więcej
10 kwietnia 2024
Ścieżka Ku Efektywności Produkcji: Integracja Systemu ERP z Programem CAD/CAM
Zobacz więcej