Kalkulator ERP
Kalkulator Systemu ERP

Branża:

Wielkość firmy (ilość pracowników):

Liczba operatorów systemu:

Zakres wdrożenia systemu ERP:

Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

*Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
„Ile kosztuje system ERP?”

Co nowego w wersji Qlik Sense April 2020?

Rozszerzona inteligencja

 

Procesowanie Języka Naturalnego (NLP)

Procesowanie języka naturalnego (NLP) w funkcjonalności Wniosków jest domyślnie aktywowane automatycznie dla wszystkich instalacji i aktualizacji.

 

Wizualizacje i pulpity

Ta wersja przynosi ze sobą wiele nowych możliwości dla wizualizacji i opcji stylów, umożliwiając tworzenie bardziej zaawansowanych i dedykowanych analiz. Dodany został wykres organizacyjny w pakiecie wizualizacyjnym, a także modyfikator względny dla wykresów słupkowych, wykresów kombo, wykresów liniowych i tabel. Ponadto wprowadzone zostały udoskonalenia do tabel, tabel przestawnych, wskaźników KPI, map, etykiet niestandardowych oraz rozszerzona została funkcjonalność nawigacji w ramach aplikacji.

Wizualizacje

Wykres organizacyjny

W odpowiedzi na oczekiwanie użytkowników przygotowany został nowy typ wykresu. Przeznaczony jest do prezentacji hierarchii organizacyjnej np. struktury przedsiębiorstwa w formie drzewa. Użytkownik może nawigować w hierarchii rozwijając albo zwijając elementy drzewa zależności. Ponadto może czynić selekcje, a także stylizować wygląd elementów zmieniając etykiety i kolory, także przy wykorzystaniu wyrażeń.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

Obiekty niestandardowe > Qlik Visualisation Bundle > Org chart

Usprawnienia tabeli – wyszukiwanie

Rozszerzając standardową funkcjonalność wyszukiwania o łącze URL, udostępniana została możliwość wyszukiwania etykiety łącza w tabeli.

 

Przykład 1: wyszukiwanie wg etykiety

Przykład 2: wyszukiwanie wg URL

Ścieżka wyboru 1:

[wybór obiektu tabeli]> [dodanie kolumny np. Wyszukaj wg URL]> Pole (wprowadzenie np. “=’https://www.google.com/?q=’ & CategoryName“> Etykieta (wprowadzenie)

Ścieżka wyboru 2:

Reprezentacja (wybór: Łącze) > Ustawienie łącza (wybór: Dodaj etykietę) > Etykieta łącza (wybór: np. “=ProductName“)

Usprawnienia tabeli – przesuwanie kolumn

Wprowadzono opcję wyłączenia natywnego przesuwania tabeli, aby umożliwić zablokowanie pierwszej kolumny.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

[wybór obiektu tabeli]> Wygląd > Prezentacja > Zablokuj pierwszą kolumnę (aktywacja)

Usprawnienia tabeli przestawnej – zapisywanie układu obiektu

Układ obiektu przyjmuje postać drzewa, z rozwijanymi i zwijanymi węzłami, przechowywanymi w zakładce. To optymalne rozwiązanie dla udostępniania widoków większych tabeli przestawnych z wieloma węzłami.

 

Usprawnienia tabeli przestawnej – sortowanie według pierwszej miary

Jest to nowa opcja sortowania, która poprzedza wszystkie inne możliwości sortowania i jest użyteczna do sortowania kategorii w niestandarodwy sposób: np. sortowanie kategorii według wielkości sprzedaży zamiast nazwy kategorii.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

[wybór obiektu tabeli przestawnej]> Sortowanie > Sortuj według pierwszej miary (aktywacja) > Lista wyboru sposobu sortowania np. Malejąco (wybór)

Usprawnienia map – formatowanie liczb

Wprowadzono formatowanie liczb dla warstw z kolorami i rozmiarami według miar na wykresach map.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

[wybór wykresu mapy]> [wybór warstwy] > Kolory > Lista opcji (wybór: Wg miar) > Wybierz miarę (wybór: np. Sprzedaż) > Formatowanie liczb (wybór: np. Waluta) > Wzorzec formatu (wprowadzenie)

Usprawnienia map – inne funkcjonalności

  • Podwyższony został limit elementów na warstwie punktów i obszarów wykresów map do 50.000 wartości.
  • Na wykresach map logo Qlik zostało wyłączone.

Modyfikator udziału względnego (procentowego)

Nowy modyfikator daje użytkownikowi możliwość szybkiego tworzenia, udostępniania i kalkulowania udziału procentowego dla miary bez konieczności używnia skomplikownych formuł. Można go wykorzystać do przedstawienia wpływu poszczególnych wartości cechy w odniesieniu do wybranej selekcji, wartości całkowitej cechy lub innego pola. Funkcjonalność jest dostępna dla wykresu słupkowego, wykresu kombo, wykresu liniowego i tabeli. Jej działanie jest podobne do akumulacji, delty czy modyfikatora średniej ruchomej podczas selekcji zakresu wymiaru.

 

Przykład 1: wykres słupkowy

Przykład 2: wykres liniowy

Ścieżka wyboru:

[wybór wykresu] > Dane > [wybór miary] > Modyfikator (wybór: Liczby względne) > Zakres wyboru (wybór: Bieżący wybór) > Zakres wymiaru (wybór: Trzymaj się jednego wymiaru) > Wymiar (wybór: Rok)

Pulpity i aplikacje

 

Usprawnienia niestandardowych etykiet

Udostępniona została opcja wyłączenia domyślnych miar w niestandardowych etykietach. Jest także możliwość ukrycia wszystkich albo części etykiet na wizualizacji.

Ścieżka wyboru:

[wybór wykresu]> Wygląd > Etykietka > Etykietka (przełącznik: Niestandardowe) > Dodaj miarę > Wybierz miarę (wybór: np. Liczba Klientów) > Ukryj wiersze podstawowe (aktywacja)

Wyzwalacze arkuszy

Nowa funkcja wspierająca kontrolowanie aplikacji pozwala użytkownikom na definiowanie akcji (wyzwalaczy), zaplanowanych na czas otwierania arkusza. Dzięki temu można definiować bardziej zaawansowane działania w obszarze nawigacji. Wśród dostępnych czynności znajdują się: ustawianie selekcji, stanów pól, zakładek i zmiennych.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

Edytuj arkusz > Działania > Dodaj działanie > Działanie (wybór) > Dodatkowy parametr np. Zakładka (wybór)

Nawigacja globalna

Dzięki tej funkcjonalności realizowane jest nowe podejście do nawigacji na najwyższym poziomie aplikacji przy wykorzystaniu list rozwijanych w kliencie Qlik Sense.

Tematy i style

 

Usprawnienia wskaźników KPI

Dostępne są nowe opcje wyglądu czcionek dla wskaźników:

  • Opcja stałej czcionki (zawsze ten sam rozmiar tekstu).

 

Przykład: 2

  • Opcja zmienne czcionki (rozmiar tekstu zależy od rozmiaru obiektu).

Przykład:

  • Opcja responsywna (usunięcie ograniczeń w rozmiarze tekstu zależy od rozmiaru obiektu i długości tekstu).

Przykład:

Ścieżka wyboru:

[wybór wskaźnika KPI]> Wygląd > Prezentacja > Zachowanie układu (wybór: np. Reagujący) > Rozmiar czcionki (wybór: np. Małe)

Zaawansowane zarządzanie

 

Dystrybucja aplikacji w przestrzeniach

W przypadku instalacji w środowisku multi-chmurowym wprowadzona została dodatkowa kontrola nad dystrybucją treści. Teraz możliwe jest przesyłanie aplikacji z Qlik Sense Enterprise dla Windows bezpośrednio do przestrzeni zarządzania w Qlik Sense Enterprise SaaS, co umożliwia szersze ich wykorzystanie w organizacji. Te aplikacje są także odświeżane w przestrzeni po przeładowaniu w środowisku Windows.

 

Udostępnianie zakładek

Dla usprawnienia współpracy grupowej wprowadzona została możliwość udostępniania zakładek w opublikowanych aplikacjach. Użytkownicy mają możliwość kopiowania łączy do zakładek społecznościowych, które mogą następnie być udostępniane w innych kanałach komunikacji takich jak poczta elektroniczna, Slack, MS Teams czy Skype for Business.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru:

Przycisk zakładek > [menu kontekstowe wybranej zakładki] > Kopiuj łącze > Kopiuj

 

Bezpieczne przeładowania planowane

Wprowadzono funkcjonalność uruchamiania zaplanowanych bezpiecznych przeładowań w QMC, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i nadzoru nad dostępem do danych. Obejmuje to wsparcie dla wspólnego logowania (Single Sign On) w wielu domenach.

 

Zarządzanie danymi

 

Widoki Dynamiczne

Widoki Dynamiczne w Qlik Sense Windows udostępniają użytkownikom funkcjonalność odświeżania na żądanie danych w jednym lub większej ilości wykresów. Dzięki temu optymalizowana jest wydajność systemu a dostęp do źródeł danych jest bardziej precyzyjny.

Widoki Dynamiczne umożliwiają wykorzystanie możliwości silnika asocjacyjnego (Associative Engine) wykonującego operacje w pamięci (in-memory) oraz uzyskanie dostępu do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przekłada się to na większą kontrolę nad tym jakie dane i kiedy mogą zostać zaktualizowane w wykresie. Jeżeli jednocześnie wielu użytkowników korzysta z tej samej aplikacji, to każdy z nich indywidualnie określa kiedy wykres jest aktualizowany. Dynamiczne Widoki obsługują wszystkie typy wykresów, w tym rozszerzenia, a także współpracują z każdym źródłem danych, które jest podłączone do aplikacji. Poza tym aplikacja może posiadać równocześnie Widoki Dynamiczne i zwykłe wykresy.

 

Przykład:

Ścieżka wyboru 1:

Edytuj arkusz > Panel boczny > Widoki dynamiczne > Utwórz nowy

Ścieżka wyboru 2:

Nazwa (wprowadzenie np. DV-A) > Aplikacja szablonu (wybór) > Limit wierszy (wybór) > Utwórz

Chcesz dowiedzieć się więcej?

.Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin.