30 lat na rynku
01 sierpnia 2022
Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?
Humansoft Blog Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?
01 sierpnia 2022

Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Niekorzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby w tym zakresie jest szybki rozwój tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych wspo­ma­ga­ją­cych analizy biznesowe.

Potrzeby ana­li­tyczne w biznesie są bardzo różne. Firmy analizują tym więcej im więcej danych mają zgro­ma­dzo­nych w swoich systemach. Przedsiębiorcy zwięk­sza­jąc swoją kon­ku­ren­cyj­ność na rynku prze­ści­gają się w zdo­by­wa­niu wiedzy, która ma im pomóc w dostar­cze­niu klientom takich produktów i usług, aby zagwa­ran­to­wać sobie wzrost sprzedaży. Zatem zapo­trze­bo­wa­nie na systemy ana­li­tyczne ciągle rośnie. Razem z nim rosną wymagania stawiane apli­ka­cjom ana­li­tycz­nym. Kluczowe jest, aby obsłu­gi­wały one gene­ro­wa­nie raportów i zestawień bez ogra­ni­czeń czasowych i bez względu na wolumen danych, najlepiej prze­li­cza­jąc dane w czasie rze­czy­wi­stym.

 

Szybkość dotarcia do infor­ma­cji jest bowiem bardzo ważna. Istotna jest także ekonomia wytwo­rze­nia i utrzy­ma­nia roz­wią­za­nia, a także jego opła­cal­ność. Jeśli aplikacje ana­li­tyczne mają dużą ela­stycz­ność, bogatą funk­cjo­nal­ność i nie ogra­ni­czają użyt­kow­ni­ków w zakresie moż­li­wo­ści eks­plo­ra­cji danych to chcą oni ich używać. Ponieważ trafne analizy pozwalają firmom zdobywać przewagę kon­ku­ren­cyjną, wybór i wdrożenie wła­ści­wego systemu ana­li­tycz­nego są bardzo ważne.

Dla potrzeb stałego zwięk­sza­nia wyników sprzedaży coraz więcej przed­się­biorstw używa platformy ana­li­tycz­nej Qlik. Perspektywa patrzenia na dane poprzez dowolną liczbę wymiarów ana­li­tycz­nych opi­su­ją­cych produkty, klientów czy regiony, w apli­ka­cjach Qlik, pozwala w krótkim czasie i w prosty sposób docierać do pożą­da­nych informacji.

ANALIZY NA ŻĄDANIE

W apli­ka­cjach Qlik użyt­kow­nik przegląda dane w czasie rze­czy­wi­stym. Chcąc oglądać określony zakres wyników zaznacza na ekranie inte­re­su­jące go obszary. W tym samym momencie wartości na wykresach i w tabelkach zostają prze­li­czone aby odzwier­cie­dlić aktualny wybór. Czas odpo­wie­dzi na wybraną selekcję danych w aplikacji wynosi naj­czę­ściej mniej niż sekundę.

WDROŻENIA BI W NIESPEŁNA TYDZIEŃ

Średni czas wdrożenia aplikacji Qlik trwa kilka tygodni. W pełni funk­cjo­nalne prototypy aplikacji Qlik powstają już w kilka godzin, a użyt­kow­nicy od razu oglądają w nich swoje dane. Używanie systemów Business Intelligence ma za zadanie zwiększać kon­ku­ren­cyj­ność przed­się­biorstw. Istotna jest więc ekonomia wytwo­rze­nia i utrzy­ma­nia roz­wią­za­nia, a także jego opłacalność.

QLIK TO ANALIZA DANYCH W WIELU OBSZARACH

SPRZEDAŻ

Szefowie działów sprzedaży mogą ana­li­zo­wać wyniki sprzedaży według wielu różnych para­me­trów, takich jak atrybuty towaru, rodzaje i loka­li­za­cję sklepów oraz ich otoczenie. Bez znaczenia jest ilość danych, dzięki czemu Qlik doskonale nadaje się do ana­li­zo­wa­nia niemalże nie­ogra­ni­czo­nych wolumenów danych jed­nost­ko­wych. Pozwala ana­li­zo­wać dynamikę trendów rynkowych, a także zwiększa precyzję pla­no­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia sprzedaży. Duża ela­stycz­ność narzędzia powoduje, iż te same analizy mogą być wyko­ny­wane nie tylko lokalnie w siedzibie przed­się­bior­stwa ale również zdalnie na urzą­dze­niach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety używane np. przez przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych czy mena­dże­rów regio­nal­nych. Pomaga to zwiększyć pro­duk­tyw­ność kanałów sprzedaży i szybciej reagować na zmie­nia­jące się warunki rynkowe.

MARKETING

Qlik pomaga działom mar­ke­tingu uzyskać lepsze infor­ma­cje na temat grup klientów, popytu na określone produkty i efek­tyw­no­ści kampanii mar­ke­tin­go­wych. Firmy mogą dzięki temu lepiej iden­ty­fi­ko­wać rynki oraz doce­lo­wych odbiorców osiągając tym samym przewagę kon­ku­ren­cyjną. Qlik dostarcza infor­ma­cji potrzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia kampanii oraz promocji two­rzą­cych ofertę najlepiej zaspo­ka­ja­jącą potrzeby klientów. Jednocześnie przy­czy­nia się do utrwa­la­nia w ich świa­do­mo­ści infor­ma­cji o sprze­da­wa­nych pro­duk­tach oraz markach.

MERCHANDISING

Qlik umożliwia zespołom zaj­mu­ją­cym się promocją towarów trafne pla­no­wa­nie roz­miesz­cze­nia produktów na odpo­wied­nich miejscach sprze­da­żo­wych. Dostarcza sprze­daw­com deta­licz­nym i hurtowym bieżących infor­ma­cji poma­ga­ją­cych w ocenie efek­tyw­no­ści dostaw oraz trafności polityki cenowej. Używanie aplikacji Qlik pozwala zwiększać wolumen sprzedaży oraz marży, w efekcie ma wpływ na osiągany zysk. Dzięki Qlik zespoły odpo­wie­dzialne za promocje produktów uzyskują pełną wiedzę o zapo­trze­bo­wa­niu na konkretne towary i moż­li­wo­ści ustalania ich cen. Daje im to szansę szybkiego reago­wa­nia na potrzeby klientów dotyczące danego kanału sprzedaży, kategorii pro­duk­to­wej oraz sezonowości.

KANAŁY SPRZEDAŻY

Qlik tworzy swoistą bramę do infor­ma­cji spły­wa­ją­cych z działów sprzedaży, centrów obsługi klienta czy też inter­ne­to­wych kanałów sprzedaży. Qlik daje nam nie­spo­ty­kane moż­li­wo­ści inte­gra­cji wielu różnych źródeł danych i śledzenia na bieżąco napły­wa­ją­cych z nich infor­ma­cji, a tym samym iden­ty­fi­ka­cji obszarów poten­cjal­nego zwięk­sze­nia zysków. Czy będą to analizy biznesowe możliwych strat, czy też trendów rynkowych, oceny zacho­wa­nia klientów czy ocena kosztów usług ser­wi­so­wych, użyt­kow­nicy mogą w sposób inte­rak­tywny drążyć wyniki. Odkrywają dzięki temu poten­cjalne moż­li­wo­ści redukcji kosztów ope­ra­cyj­nych oraz opty­ma­li­za­cji zysków i zwięk­sza­nia wydajności.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Qlik oferuje roz­wią­za­nia do analizy łańcucha dostaw dla odbiorców potrze­bu­ją­cych pla­no­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia procesów reali­zo­wa­nych w dys­try­bu­cji, logistyce i maga­zy­no­wa­niu. Używając Qlik, do śledzenia planów kupców, mena­dże­ro­wie mogą dokładnie racjo­na­li­zo­wać zakupy, usta­na­wiać progi do zwięk­sza­nia poziomów raba­to­wych u dostawców i zarządzać sku­tecz­no­ścią nego­cja­cji. Poprzez moni­to­ro­wa­nie sprzedaży oraz kosztów dostaw, kadra mena­dżer­ska z większą łatwością może ana­li­zo­wać różne sce­na­riu­sze zwięk­sza­jące efek­tyw­ność procesów maga­zy­no­wa­nia, dys­try­bu­cji i logistyki mini­ma­li­zu­jąc całkowite koszty łańcucha dostaw. Użytkownicy mogą prze­wi­dy­wać wpływ wycofania okre­ślo­nych produktów, uszkodzeń oraz strat sezo­no­wych i mini­ma­li­zo­wać związane z nimi koszty.

FINANSE

Z Qlik dyrek­to­rzy finansowi mogą na wiele sposobów przy­glą­dać się kosztom, wykrywać nie­efek­tywne procesy oraz iden­ty­fi­ko­wać obszary poten­cjal­nych oszczęd­no­ści. W analizach Qlik prezentowane są bieżące dane. Qlik wymiernie wspomaga rozliczanie efektów działalności przedsiębiorstw.

W analizach w jednym miejscu łączone są kategorie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej. Klienci zyskują możliwość podziału kosztów na stałe i zmienne przy zachowaniu ich korelacji z układem kalkulacyjnym wyniku finansowego, przedstawiającym miejsca powstawania poszczególnych przychodów i kosztów jak również z układem rodzajowym, prezentującym szczegółowo różne rodzaje kosztów. Analizowane są kluczowe wskaźniki, które mają wpływ na wynik finansowy.

IT

Menadżerowie IT mają możliwość wyko­ny­wa­nia analiz wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cych w przed­się­bior­stwie systemów oraz ren­tow­no­ści umów ser­wi­so­wych, a także opty­ma­li­zo­wać wyko­rzy­sta­nie posia­da­nych licencji oraz sprzętu. Qlik oferuje użyt­kow­ni­kom możliwość łatwego wykry­wa­nia zbędnych lub nie­pra­wi­dło­wych danych będących częstym problemem branży deta­licz­nej i hurtowej oraz przy­go­to­wa­nia efek­tyw­nych sposobów pozbycia się wspo­mnia­nych problemów. Dzięki niezwykle łatwym sposobom budowy aplikacji w Qlik analitycy mogą sami tworzyć nowe, dedy­ko­wane analizy biznesowe. Nie tylko popra­wiają w ten sposób sku­tecz­ność zarzą­dza­nia finansami przed­się­bior­stwa, ale także odciążają dział IT z koniecz­no­ści żmudnej produkcji zestawień.

Dzięki Qlik nasi klienci zyskują jedno źródło prawdy, bezpieczeństwo danych, pełną kontrolę nad tym jakie dane są udostępniane poszczególnym użytkowników.

 

Szukasz systemu BI dla swojej firmy? Zaproś nas na prezentację platformy BI Qlik!

Ewa Rut-Skrzypczak
Ewa Rut-Skrzypczak

Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Członek Zarządu w firmie Humansoft.

Od ponad 20 lat związana zawodowo z branżą IT. Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence. Koordynator wielu kompleksowych projektów wdrożeniowych systemów Business Intelligence dla firm z branży FMCG oraz sektora energetycznego, petrochemicznego i finansowego. Prelegentka i autorka wielu wystąpień i publikacji na temat Business Intelligence.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
11 lipca 2022
7 sposobów na przyspieszenie wglądu w informacje biznesowe
Zobacz więcej
12 lutego 2021
System Business Intelligence – co to jest i dlaczego warto go wdrożyć?
Zobacz więcej
16 kwietnia 2024
Business Intelligence: Jak skutecznie wizualizować dane?
Zobacz więcej