Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

  W dobie wszech­obec­nego internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji jest łatwiejszy niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. Coraz większe zasoby danych są prze­cho­wy­wane i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Nie korzy­sta­nie z wiedzy w nich zawartej jest rów­no­znaczne z wyrzu­ca­niem pieniędzy w błoto. Dziś stra­te­giczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby w tym zakresie jest szybki rozwój tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych wspo­ma­ga­ją­cych analizy biznesowe.

  Potrzeby ana­li­tyczne w biznesie są bardzo różne. Firmy analizują tym więcej im więcej danych mają zgro­ma­dzo­nych w swoich systemach. Przedsiębiorcy zwięk­sza­jąc swoją kon­ku­ren­cyj­ność na rynku prze­ści­gają się w zdo­by­wa­niu wiedzy, która ma im pomóc w dostar­cze­niu klientom takich produktów i usług, aby zagwa­ran­to­wać sobie wzrost sprzedaży. Zatem zapo­trze­bo­wa­nie na systemy ana­li­tyczne ciągle rośnie. Razem z nim rosną wymagania stawiane apli­ka­cjom ana­li­tycz­nym. Kluczowe jest, aby obsłu­gi­wały one gene­ro­wa­nie raportów i zestawień bez ogra­ni­czeń czasowych i bez względu na wolumen danych, najlepiej prze­li­cza­jąc dane w czasie rze­czy­wi­stym.

  Szybkość dotarcia do infor­ma­cji jest bowiem bardzo ważna. Istotna jest także ekonomia wytwo­rze­nia i utrzy­ma­nia roz­wią­za­nia, a także jego opła­cal­ność. Jeśli aplikacje ana­li­tyczne mają dużą ela­stycz­ność, bogatą funk­cjo­nal­ność i nie ogra­ni­czają użyt­kow­ni­ków w zakresie moż­li­wo­ści eks­plo­ra­cji danych to chcą oni ich używać. Ponieważ trafne analizy pozwalają firmom zdobywać przewagę kon­ku­ren­cyjną, wybór i wdrożenie wła­ści­wego systemu ana­li­tycz­nego są bardzo ważne.

  Dla potrzeb stałego zwięk­sza­nia wyników sprzedaży coraz więcej przed­się­biorstw używa platformy ana­li­tycz­nej Qlik. Perspektywa patrzenia na dane poprzez dowolną liczbę wymiarów ana­li­tycz­nych opi­su­ją­cych produkty, klientów czy regiony, w apli­ka­cjach Qlik, pozwala w krótkim czasie i w prosty sposób docierać do pożą­da­nych informacji.

   

  ANALIZY NA ŻĄDANIE

  W apli­ka­cjach Qlik użyt­kow­nik przegląda dane w czasie rze­czy­wi­stym. Chcąc oglądać określony zakres wyników zaznacza na ekranie inte­re­su­jące go obszary. W tym samym momencie wartości na wykresach i w tabelkach zostają prze­li­czone aby odzwier­cie­dlić aktualny wybór. Czas odpo­wie­dzi na wybraną selekcję danych w aplikacji wynosi naj­czę­ściej mniej niż sekundę.

   

  WDROŻENIA W NIESPEŁNA TYDZIEŃ

  Średni czas wdrożenia aplikacji Qlik trwa kilka tygodni. W pełni funk­cjo­nalne prototypy aplikacji Qlik powstają już w kilka godzin, a użyt­kow­nicy od razu oglądają w nich swoje dane. Używanie systemów Business Intelligence ma za zadanie zwiększać kon­ku­ren­cyj­ność przed­się­biorstw, istotna jest więc ekonomia wytwo­rze­nia i utrzy­ma­nia roz­wią­za­nia, a także jego opłacalność.

   

  QLIK TO ANALIZA DANYCH W WIELU OBSZARACH

   

  SPRZEDAŻ

  Szefowie działów sprzedaży mogą ana­li­zo­wać wyniki sprzedaży według wielu różnych para­me­trów, takich jak atrybuty towaru, rodzaje i loka­li­za­cję sklepów oraz ich otoczenie. Bez znaczenia jest ilość danych, dzięki czemu Qlik doskonale nadaje się do ana­li­zo­wa­nia niemalże nie­ogra­ni­czo­nych wolumenów danych jed­nost­ko­wych. Pozwala ana­li­zo­wać dynamikę trendów rynkowych, a także zwiększa precyzję pla­no­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia sprzedaży. Duża ela­stycz­ność narzędzia powoduje, iż te same analizy mogą być wyko­ny­wane nie tylko lokalnie w siedzibie przed­się­bior­stwa ale również zdalnie na urzą­dze­niach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety używane np. przez przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych czy mena­dże­rów regio­nal­nych. Pomaga to zwiększyć pro­duk­tyw­ność kanałów sprzedaży i szybciej reagować na zmie­nia­jące się warunki rynkowe.

   

  MARKETING

  Qlik pomaga działom mar­ke­tingu uzyskać lepsze infor­ma­cje na temat grup klientów, popytu na określone produkty i efek­tyw­no­ści kampanii mar­ke­tin­go­wych. Firmy mogą dzięki temu lepiej iden­ty­fi­ko­wać rynki oraz doce­lo­wych odbiorców osiągając tym samym przewagę kon­ku­ren­cyjną. Qlik dostarcza infor­ma­cji potrzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia kampanii oraz promocji two­rzą­cych ofertę najlepiej zaspo­ka­ja­jącą potrzeby klientów. Jednocześnie przy­czy­nia się do utrwa­la­nia w ich świa­do­mo­ści infor­ma­cji o sprze­da­wa­nych pro­duk­tach oraz markach.

   

  MERCHANDISING

  Qlik umożliwia zespołom zaj­mu­ją­cym się promocją towarów trafne pla­no­wa­nie roz­miesz­cze­nia produktów na odpo­wied­nich miejscach sprze­da­żo­wych. Dostarcza sprze­daw­com deta­licz­nym i hurtowym bieżących infor­ma­cji poma­ga­ją­cych w ocenie efek­tyw­no­ści dostaw oraz trafności polityki cenowej. Używanie aplikacji Qlik pozwala zwiększać wolumen sprzedaży oraz marży, w efekcie ma wpływ na osiągany zysk. Dzięki Qlik zespoły odpo­wie­dzialne za promocje produktów uzyskują pełną wiedzę o zapo­trze­bo­wa­niu na konkretne towary i moż­li­wo­ści ustalania ich cen. Daje im to szansę szybkiego reago­wa­nia na potrzeby klientów dotyczące danego kanału sprzedaży, kategorii pro­duk­to­wej oraz sezonowości.

   

  KANAŁY SPRZEDAŻY

  Qlik tworzy swoistą bramę do infor­ma­cji spły­wa­ją­cych z działów sprzedaży, centrów obsługi klienta czy też inter­ne­to­wych kanałów sprzedaży. Qlik daje nam nie­spo­ty­kane moż­li­wo­ści inte­gra­cji wielu różnych źródeł danych i śledzenia na bieżąco napły­wa­ją­cych z nich infor­ma­cji, a tym samym iden­ty­fi­ka­cji obszarów poten­cjal­nego zwięk­sze­nia zysków. Czy będą to analizy biznesowe możliwych strat, czy też trendów rynkowych, oceny zacho­wa­nia klientów czy ocena kosztów usług ser­wi­so­wych, użyt­kow­nicy mogą w sposób inte­rak­tywny drążyć wyniki. Odkrywają dzięki temu poten­cjalne moż­li­wo­ści redukcji kosztów ope­ra­cyj­nych oraz opty­ma­li­za­cji zysków i zwięk­sza­nia wydajności.

   

  ŁAŃCUCH DOSTAW

  Qlik oferuje roz­wią­za­nia do analizy łańcucha dostaw dla odbiorców potrze­bu­ją­cych pla­no­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia procesów reali­zo­wa­nych w dys­try­bu­cji, logistyce i maga­zy­no­wa­niu. Używając Qlik, do śledzenia planów kupców, mena­dże­ro­wie mogą dokładnie racjo­na­li­zo­wać zakupy, usta­na­wiać progi do zwięk­sza­nia poziomów raba­to­wych u dostawców i zarządzać sku­tecz­no­ścią nego­cja­cji. Poprzez moni­to­ro­wa­nie sprzedaży oraz kosztów dostaw, kadra mena­dżer­ska z większą łatwością może ana­li­zo­wać różne sce­na­riu­sze zwięk­sza­jące efek­tyw­ność procesów maga­zy­no­wa­nia, dys­try­bu­cji i logistyki mini­ma­li­zu­jąc całkowite koszty łańcucha dostaw. Użytkownicy mogą prze­wi­dy­wać wpływ wycofania okre­ślo­nych produktów, uszkodzeń oraz strat sezo­no­wych i mini­ma­li­zo­wać związane z nimi koszty.

   

  FINANSE I IT

  Z Qlik dyrek­to­rzy finansowi mogą na wiele sposobów przy­glą­dać się kosztom, wykrywać nie­efek­tywne procesy oraz iden­ty­fi­ko­wać obszary poten­cjal­nych oszczęd­no­ści. Menadżerowie IT mają możliwość wyko­ny­wa­nia analiz wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cych w przed­się­bior­stwie systemów oraz ren­tow­no­ści umów ser­wi­so­wych, a także opty­ma­li­zo­wać wyko­rzy­sta­nie posia­da­nych licencji oraz sprzętu. Qlik oferuje użyt­kow­ni­kom możliwość łatwego wykry­wa­nia zbędnych lub nie­pra­wi­dło­wych danych będących częstym problemem branży deta­licz­nej i hurtowej oraz przy­go­to­wa­nia efek­tyw­nych sposobów pozbycia się wspo­mnia­nych problemów. Dzięki niezwykle łatwym sposobom budowy aplikacji w Qlik analitycy mogą sami tworzyć nowe, dedy­ko­wane analizy biznesowe. Nie tylko popra­wiają w ten sposób sku­tecz­ność zarzą­dza­nia finansami przed­się­bior­stwa ale także odciążają dział IT z koniecz­no­ści żmudnej produkcji zestawień.