30 lat na rynku
12 lipca 2021
Bilans w twojej firmie – pasywa, aktywa, bilans otwarcia i konta bilansowe
Strona główna Blog Bilans w twojej firmie – pasywa, aktywa, bilans otwarcia i konta bilansowe
12 lipca 2021

Bilans w twojej firmie – pasywa, aktywa, bilans otwarcia i konta bilansowe

Jeśli zastanawiasz się, jak zbadać kondycję finansową Twojej firmy, podstawową odpowiedzią będzie: bilans. Stanowi główny element sprawozdania finansowego, czyli zbioru elementów informujących o wyniku finansowym osiągniętym w danym roku przez przedsiębiorstwo.

Jest to kluczowa informacja nie tylko dla samej firmy, dotycząca kondycji finansowej, ale też dla podmiotów zewnętrznych jak Urząd Skarbowy czy KRS. Warto dowiedzieć się więcej o strukturze bilansu, zanim zaczniemy go sporządzać w naszej firmie.

Czym jest bilans i z czego się składa?

Bilans można określić na kilka sposobów. Jest to zestawienie tego, co posiada firma (majątek) wraz ze źródłami jego finansowania. Warto dodać, że są to wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych – każdy składnik majątku i źródło jego finansowania musi mieć określoną wartość.

Bilans dzielimy na aktywa oraz pasywa. Aktywami są właśnie składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo – środki trwałe (np. samochody), inwestycje finansowe (np. papiery wartościowe) czy środki pieniężne (np. na rachunku bankowym). Same aktywa możemy podzielić na te trwałe – o długim okresie użyteczności ekonomicznej, większym niż rok – oraz obrotowe, czyli takie często zmieniające postać i biorące udział w różnych fazach działalności. Te mają przynieść korzyści ekonomiczne w czasie krótszym niż 1 rok. Wśród aktywów trwałych znajdziemy wartości niematerialne i prawne czy środki trwałe, a w strukturze aktywów obrotowych są np. zapasy czy środki pieniężne.

Po przeciwnej stronie, źródłami finansowania nazywamy pasywa. Pod nimi kryją się wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez jednostkę (długoterminowe, jak i te krótkoterminowe), z których jednostka może finansować działalność. Po stronie pasywów są także kapitały jednostki (podstawowy, zapasowy), często stanowiące podstawę jej finansowania.

Najważniejszą zasadą, którą musi spełniać bilans, jest zasada równowagi bilansowej. Polega ona na takiej samej wartości posiadanych aktywów jak i pasywów. Obie strony tabeli bilansu muszą być sobie równe – wzór dokumenty stanowi załącznik do Ustawy o Rachunkowości. Kluczowe dla sporządzenia bilansu jest także określenie dnia bilansowego, ponieważ dokument informuje o sytuacji finansowej jednostki tylko na dany moment. Sporządza się bilans otwarcia (na początek roku rozrachunkowego) oraz bilans zamknięcia (informujący o stanie jednostki na koniec danego roku rozrachunkowego) można też generować bilans na wybrany okres, np. Kwartalny czy półroczny.

Łatwiejsze sporządzanie bilansu otwarcia – HermesSQL

Obowiązkiem twojego przedsiębiorstwa będzie sporządzenie zarówno bilansu otwarcia, jak i zamknięcia – chociażby do celów sprawozdawczych. Czasy ręcznego wpisywania w tabelkę wartości danego składnika bilansu minęły. Dzięki programowi HermesSQL Finanse i Księgowość z łatwością stworzysz bilans swojej firmy.

Jednym z istotnych udogodnień systemu ERP HermesSQL jest możliwość dostosowania roku obrachunkowego – nie zawsze wynosi on dokładnie 12 miesięcy i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oprogramowanie stworzy także automatycznie bilans – wystarczy, że wdrażając go w swojej firmie określisz jakie elementy sprawozdania finansowego są wymagane od jednostki przez podmioty zewnętrzne.

Oprogramowanie ERP rozlicza automatycznie Rozliczenia międzyokresowe kosztów, dzięki czemu nie musisz się martwić o nieprawidłowe naliczenie czy przeksięgowania, i w efekcie błędną wartość w danej pozycji bilansowej. HermesSQL dba także o poprawność bilansu zamknięcia – kontroluje księgowane dokumenty uwzględniając ich zgodność z bilansem oraz kręgiem kosztów.

Plan kont bilansowych w systemie HermesSQL

Istnieją operacje, które bezpośrednio wpływają na elementy bilansu. Są to zdarzenia gospodarcze dotyczące m.in. środków trwałych, materiałów, spłaty należności lub powstania zobowiązań i wiele innych. Księgowanie takich operacji od razu w bilansie byłoby mało praktyczne i nieprzejrzyste. Każdy składnik bilansu jest księgowany na odrębnym koncie. Konta bilansowe możemy podzielić na aktywne i pasywne. Takie konta nazywane są bilansowymi.

System HermesSQL umożliwia dostosowanie zakładowego planu kont pod indywidualne potrzeby każdej firmy. Oprogramowanie posiada wbudowane, fabryczne słowniki ułatwiające dekretację na kontach bilansowych (i nie tylko), ale możesz także dodać swoje oznaczenia. Do kont bilansowych możesz dodać analityczne, dzięki czemu pozycje w bilansie otwarcia i zamknięcia będą bardziej przejrzyste, łatwiejsze do analizy.

Sprawdź, jak możesz usprawnić księgowość w swojej firmie inwestując w dobre oprogramowanie.

Przeczytaj także
20 lipca 2021
Rozliczenia międzyokresowe, czynne, bierne, przychodów, kosztów
Zobacz więcej
06 grudnia 2016
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – program dla MŚP
Zobacz więcej
21 lipca 2021
Bilans analityczny, pasywa, aktywa, bilans otwarcia, konta bilansowe
Zobacz więcej