30 lat na rynku
05 listopada 2020
SLIM VAT i podatek estoński
od 2021 roku – najważniejsze informacje!
Humansoft Blog SLIM VAT i podatek estoński od 2021 roku – najważniejsze informacje!
05 listopada 2020

SLIM VAT i podatek estoński
od 2021 roku – najważniejsze informacje!

Pakiet SLIM VAT to nowość w rozliczeniu podatku VAT, który ma uprościć niektóre procedury związane z podatkiem. Zmiany w VAT dotyczą m.in. prostszego fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz ujednolicenia kursów walut z podatkiem dochodowym. Będą obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r. Z tego artykuł dowiesz się najważniejszych informacji związanych ze SLIM VAT oraz nowym podatkiem estońskim!

Co to jest SLIM VAT?

SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax) to pakiet rozwiązań, które znoszą zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające podatnikom prowadzenie działalności. SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 • Proste fakturowanie
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Korzyści finansowe
Zmiany dotyczące wystawiania faktur

Nowe regulacje znoszą konieczność uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która musi wynikać z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Co istotne, jeszcze przez rok, czyli do końca 2021 roku, będzie można korzystać z dotychczasowych zasad rozliczania faktury korygujących in minus, czyli na podstawie potwierdzeń ich odbioru. Jednak pozostanie przy starym sposobie rozliczeń będzie musiało być uzgodnione na piśmie między sprzedawcą a nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

SLIM VAT wprowadza także zmiany w zakresie zasad rozliczania faktur korygujących in plus. O momencie ujęcia takiej faktury będzie decydować przyczyna jej wystawienia, wg poniższych zasad:

 • w przypadku gdy korekta wynikać będzie z przyczyn powstałych w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres wykazania faktury pierwotnej,
 • jeśli korektę spowoduje przyczyna powstała po sprzedaży, np. na skutek nowych okoliczności transakcji mających wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania,
 • korektę należy dokonać za miesiąc (kwartał), w którym wystawiono fakturę korygującą,
 • późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowić będzie przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Od stycznia podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. W praktyce oznacza to, że będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Rozwiązanie to podatnik będzie mógł przyjąć na zasadzie dobrowolności, bez konieczności informowania o tym Urzędu Skarbowego. Natomiast wybierając tą opcję będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

Ułatwienia dla eksporterów

SLIM VAT wprowadza także wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek na poczet eksportu towarów. Do tej pory eksporter miał prawo do zastosowania stawki 0% pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaliczki. Od 1 stycznia 2021 termin ten zostaje wydłużony z 2 do 6 miesięcy.

TAX FREE – Elektroniczny obieg dokumentów

Natomiast od stycznia 2022 zmienią się także zasady w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE. Obieg dokumentów ma być w pełni elektroniczny i rejestrowany w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Sprzedawca będzie więc zobowiązany prowadzić ewidencję dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Po wystawieniu przez dokonującego sprzedaży dokumentu TAX FREE, organ celny będzie potwierdzać elektronicznie wywóz towarów, co stanie się podstawą do zwrotu podatku w formie wskazanej przez podróżnego w momencie ich zakupu.

Zmiany w WIS

SLIM VAT zakłada również zmiany odnoszące się do wiążących informacji stawkowych. Od nowego roku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU
 • WIS będzie ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.
 • jeśli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS będzie pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie.
Korzyści przy odliczeniu VAT

Dla podatników wprowadzenie SLIM VAT wiąże się z korzyściami finansowymi:

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco z 3 okresów rozliczeniowych do 4 okresów rozliczeniowych przy rozliczeniach miesięcznych
 • możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych jeżeli będą one nabyte w celu ich odsprzedaży.
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.
Podatek estoński CIT

Z początkiem 2021 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zostaje także nowy mechanizm tzw. estoński CIT. Polega on na odroczeniu podatku do momentu wypłaty zysku (lub przeznaczenia go na pokrycie strat) albo ewentualnego wyjścia z systemu. Podatnik w tym czasie nie będzie składać informacji o transgranicznych schematach podatkowych (MDR). Natomiast podatek pojawi się w momencie wypłaty zysku udziałowcom (akcjonariuszom). Mali podatnicy zapłacą 15 % (podczas gdy obecnie jest to 9 %), pozostali 25 % (obecnie 19%). Stawki te będzie można obniżyć w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, małe i średnie firmy mogą rozliczać się na dotychczasowych zasadach lub skorzystać z estońskiego CIT-u. Nowy mechanizm będzie dostępny dla spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych, jeśli udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Z rozwiązania skorzystają firmy, których przychody nie przekraczają 100 mln zł w skali roku.

Edyta-2-1
Prowadzący szkolenie
Edyta Pacholec

od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Przeczytaj także
31 marca 2021
Korekta JPK – jak i kiedy skorygować?
Zobacz więcej
16 listopada 2020
Podatek cukrowy już od 1 stycznia 2021!
Zobacz więcej