Kalkulator ERP

  Kalkulator Systemu ERP

  Branża:

  Wielkość firmy (ilość pracowników):

  Liczba operatorów systemu:

  Zakres wdrożenia systemu ERP:

  Podaj dane kontaktowe, w celu przekazania kalkulacji

  *Administratorem danych jest Humansoft Sp. z o.o. Szczegóły oświadczeń i obowiązki informacyjne zawarte są w czytelnej i przejrzystej formie w „Polityce prywatności”.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu
  „Ile kosztuje system ERP?”

  PPK – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podatników

  Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się z koniecznością znajomości wielu zasad, które często rodzą pewne wątpliwości. W związku z tym zebraliśmy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się pytań, które pomogą Wam prowadzić PPK w swoich firmach. Zapraszamy do lektury materiału!

  Od jakiej wysokości wynagrodzenia naliczane są wpłaty do PPK?

  Zgodnie z definicją ustawy o PPK – wynagrodzenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

  Czy osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat zatrudnione na dzień objęcia danego podmiotu
  przepisami ustawy są objęte automatycznym zapisem do PPK ?

  Osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK jedynie na swój wniosek. Pracodawca, do którego stosuje się przepisy ustawy np. od 1 stycznia 2020 r., zawiera umowę o prowadzenie PPK dla wszystkich osób zatrudnionych w tym podmiocie na ten dzień, które ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły 55 roku życia, bez względu na ich okres zatrudnienia. Osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70 roku życia zatrudnione w tym podmiocie na dzień 1 stycznia 2020 r. nie są objęte automatycznym zapisem, dlatego – aby przystąpić do PPK – muszą złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (przy czym okres zatrudnienia tego pracownika dla obowiązku zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK pozostaje bez znaczenia, tak jak w przypadku osób zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2020r., które ukończyły 18 lat ale nie ukończyły 55 lat).

  Czy w przypadku ukończenia przez pracownika 60 r.ż. pracodawca nadal dokonuje
  wpłat do PPK?

  W myśl art. 97 ust.3 ustawy o PPK w  przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty do PPK nie są dokonywane (nie są też przekazywane dopłaty roczne od Państwa). Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK, który posiada równolegle dwa zatrudnienia i dwa rachunki PPK, po ukończeniu 60 roku życia złoży wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na jednym rachunku PPK to żaden z dwóch podmiotów zatrudniających nie powinien już dokonywać za tego uczestnika wpłat do PPK.

  Czy mam naliczać wpłaty do PPK za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub
  urlopie wychowawczym?

  Nie. Wynagrodzenie, od którego powinna zostać naliczona wpłata do PPK, nie obejmuje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

  Czy od wypłacanych pracownikowi diet trzeba naliczać wpłaty do PPK?

  Diety przysługujące na podstawie i do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 r., poz. 167) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie diet wyższych niż przewidują to regulacje w tym zakresie, będzie zobowiązany od kwoty nadwyżki odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym uwzględnić kwotę nadwyżki w wynagrodzeniu, stanowiącym podstawę naliczenia wpłat do PPK.

  Czy okres 3 miesięcy zatrudnienia w kontekście PPK liczymy zgodnie z kodeksem pracy
  czy kodeksem cywilnym?

  W zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni. Należy zauważyć, że art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy każe do stosunku pracy stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Przepis ten stanowi więc uzasadnienie dla przyjęcia do obliczania okresu zatrudnienia w przypadku umów regulowanych kodeksem pracy zasad wynikających z kodeksu cywilnego.

  Czy zleceniobiorca podlegający dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
  może być objęty PPK po spełnieniu warunku 3 miesięcznego okresu zatrudnienia u zleceniodawcy?

  Nie. Zleceniobiorca podlegający dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie mieści się w katalogu osób zatrudnionych zawartym w art. 2 ust.1 pkt 18 ustawy o PPK. Zgodnie z  tym przepisem osoby zatrudnione to m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

  Co stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK?

  Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. Wynagrodzenie, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019r., poz. 300 z późn. zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1949). Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

  Czy od wpłat pracodawcy do PPK naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne?

  Nie. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym nie stanowią również podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych).

   

  Źródło: strona Ministerstwa Finansów

  Chcesz w wygodny sposób prowadzić PPK w swoim programie? Skontaktuj się z nami!

  Izabella Ziętek – Starszy specjalista ds. Sprzedaży i Wdrożeń w firmie Humansoft, z którą związana jest od 2012 roku. Specjalizuje się we wdrożeniach modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, handlowo-magazynowych oraz produkcyjnych. Ukończyła kursy asystenta księgowego oraz obsługi kadrowo-płacowej organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Radomiu. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla klientów i sieci handlowej Humansoft związane z tematyką kadrowo-płacową i finansowo-księgową.