30 lat na rynku
16 lutego 2023
Estoński CIT 2.0 – Jakie zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2023?
Humansoft Blog Estoński CIT 2.0 – Jakie zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2023?
16 lutego 2023

Estoński CIT 2.0 – Jakie zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2023?

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku dochodowym, która zawiera także zmiany w przepisach dotyczących tzw. Estońskiego CIT.

Estoński CIT, zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, funkcjonuje w Polsce od 2021 r. Stanowi nowoczesny sposób opodatkowania promujący inwestycje i minimalizujący formalności przy rozliczeniu podatków.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie stosowania Estońskiego CIT. Ponieważ opodatkowanie dochodów ryczałtem od dochodów spółek jest u nas stosunkowo nowym rozwiązaniem (wprowadzone zostało w 2021r.) wymaga jeszcze wielu doprecyzowań. Na bieżąco więc zostają wprowadzone nowelizacje, które niosą za sobą korzystne zmiany w przepisach. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

 • warunek zatrudnienia 3 pracowników – Uwzględnienie osób objętych zwolnieniem PIT jako pracowników/zleceniobiorców – do tej pory podatnik musiał być zarówno płatnikiem podatku jak i składek od wynagrodzeń pracowników, a w przypadku osób objętych zwolnieniem z PIT pojawiał się problem
 • warunek odstąpienia od korekty wstępnej – skrócenie okresu powstawania obowiązku korekty z „więcej niż 4 lata” do dokładnie 4 lat
 • wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – opodatkowanie składników majątku wykorzystywanych w działalności mieszanej (tj. np. na cele prywatne) będą zaliczane w 50 procentach. Obowiązek wskazania spełnienia tego warunku ciąży na podatniku
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie – doprecyzowanie pojęcia jako przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
estoński cit
Czym jest Estoński CIT?

Estoński CIT to rozwiązanie wzorowane na wprowadzonym w Estonii podatku, który znacząco przyczynił się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i prywatnych inwestycji. Forma opodatkowania Estoński CIT to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego podatku CIT. Umożliwia podniesienie efektywności w zakresie płynności finansowej, gdyż zapłata podatku następuje dopiero w momencie wypłaty dywidendy, a także gwarantuje atrakcyjną i efektywną stawkę opodatkowania.

Kto może przejść na Estoński CIT?

Estoński CIT to nowoczesny, proinwestycyjny sposób opodatkowania biznesu. Podatnik spełniający określone warunki chcący przejść na opodatkowanie dochodów ryczałtem od dochodów spółek musi złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z opodatkowania estońskim CIT mogą skorzystać firmy:

 • o prostej strukturze, czyli takie w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne
 • zatrudniające co najmniej 3 pracowników na umowę o pracę lub na umowę zlecenie (firmy dopiero startujące mają 4lata żeby dojść do poziomu 3 pracowników)
 • bez względu na wielkość przychodów
 • będące zarówno spółkami akcyjnymi i z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
 • których przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki
 • nie posiadają udziałów/akcji w kapitale innej spółki, nie uczestniczą funduszach inwestycyjnych lub w instytucjach wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych
Korzyści z opodatkowania Estońskim CIT

Przejście na Estoński CIT wiąże się z wieloma korzyściami, w tym:

 • wpływa na poprawę płynności finansowej – spółka płaci podatek tylko wtedy, gdy wypłaca dywidendę. Sama decyduje kiedy i w jakiej wysokości to nastąpi. W tej formie opodatkowania nie występują też zaliczki na podatek. W efekcie firma posiada do dyspozycji większą pulę środków na działalność
 • upraszcza rozliczenia – w związku z brakiem konieczności zapłaty podatku od bieżącego zysku nie istnieje też konieczność prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Prowadzi się jedynie zwykłą księgowość
 • generuje oszczędności na podatkach – opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodu spółek gwarantuje niższe koszty. W przypadku małego podatnika CIT i PIT łącznie to tylko 20% – zamiast 26,29%, natomiast w przypadku większych podatników CIT i PIT łącznie wynoszą tylko 25% – zamiast 34,39%
Kiedy można przejść na Estoński CIT?

Przejście na formę opodatkowania estoński CIT jest dobrowolne i aby to zrobić należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym firma chce skorzystać z estońskiego CIT
 • w trakcie roku podatkowego – należy wtedy rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i zrobić sprawozdanie finansowe. Pozwoli to prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania za okres stosowania estońskiego CIT

Szukasz systemu ERP, który usprawni rozliczenia księgowe i pomoże poprowadzić firmę?

edyta pacholec
Edyta Pacholec

Dyrektor Działu Wdrożeń

Od blisko 14 lat związana z rynkiem systemów ERP. Od 2015 pełni funkcje Dyrektora Działu Wdrożeń w firmie Humansoft, w której łącznie przepracowała ponad 12 lat.

Początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. wdrożeń systemu ERP, głównie prowadząc wdrożenia modułów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz handlowo-magazynowych. Obecnie jako Dyrektor Działu Wdrożeń koordynuje i nadzoruje realizację bieżących projektów wdrożeniowych oraz odpowiada za ofertę usług powdrożeniowych. Pełni również funkcję Product managera modułów finansowo-księgowych.

W swoim dorobku posiada także liczne wystąpienia na konferencjach branżowych oraz spotkaniach biznesowych organizowanych dla sieci handlowej Humansoft. Ukończyła szkolenia z zakresu tematyki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Posiada umiejętności Księgowego Bilansisty.

Zobacz wszystkie wpisy autora
Przeczytaj także
23 stycznia 2024
Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF
Zobacz więcej
08 grudnia 2022
Spółka Stalko wdraża WMS od Humansoft
Zobacz więcej
27 lipca 2021
E-deklaracje – Ministerstwo Finansów – programy i aplikacje
Zobacz więcej