30 lat na rynku
Humansoft Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy

Informacja przekazywana kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Humansoft Sp. z o.o. z /s w Radomiu, ul. Grabowa 15, 26-600 Radom, NIP: 796-23-95-376, KRS 0000048715, reprezentowana przez Zarząd.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@humansoft.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym naborze, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – także w przyszłych rekrutacjach.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
 5. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych odbywa się w oparciu o:
 6. przepisy prawa pracy (w szczególności art. 22¹§1i§2 Kodeksu pracy) – (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, zdolność do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy,
 7. dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana
  w dowolnym momencie bez wpływu na dalszy proces rekrutacji,
 8. uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 9. W niektórych procesach rekrutacyjnych korzystamy z serwisów internetowych, za pośrednictwem których poszukujemy kandydatów do pracy (olx.pl, pracuj.pl i inne). Państwa dane trafiają do nas jako odpowiedź na zamieszczone przez nas ogłoszenie.
 10. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że ich dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów związanych z ewentualnymi roszczeniami, a jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji – wtedy dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 12. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 13. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1 lub adres e-mail w pkt 2.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania realizowany przez Administratora (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 16. Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.