System ERP dla produkcji

Humansoft HermesSQL ERP dla Produkcji

humansoft HermesSQL wdrożyliśmy w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Każde wymagało indywidualnego podejścia i specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Współpraca z producentami różnych branż zaowocowała szeregiem innowacyjnych, i co ważne skutecznych rozwiązań do obsługi i zarządzania produkcją. Powstało też wiele indywidualnych rozwiązań, które były odpowiedzią na nietypowe wymagania firm produkcyjnych. Wspólnie z klientami wypracowaliśmy najlepsze dla nich rozwiązania i funkcjonalności, które odegrały zasadniczą rolę w podniesieniu wydajności ich firm.

Doświadczenie, które zdobyliśmy w przeciągu ostatnich lat, uczyniło nas specjalistami w dziedzinie wdrażania i projektowania rozwiązań dla produkcji. Dzięki temu, jesteśmy dziś jednym z czołowych producentów i dostawców nowoczesnego systemu ERP do produkcji, który pomaga wspierać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Dowiedz się więcej o module Zarządzanie produkcją.

Lista modułów

Zarządzanie produkcją

Nowoczesny i kompleksowy moduł do obsługi działalność produkcyjnej firmy. Wyposażony jest w rozwiązania pozwalające precyzyjnie planować i harmonogramować produkcję, ewidencjonować rzeczywisty jej przebieg,  prowadzić kontrolę jakości surowców, półproduktów i wyrobów oraz rozliczać koszty produkcji. Zapewnia wsparcie analityczne i pełny nadzór nad procesem wytwarzania wyrobów. Doskonale sprawdza się w różnych branżach, w tym w szczególności: metalowej, maszynowej, chemicznej, wydawniczej i spożywczej.

 

Handel i Magazyny

Funkcjonalny, wyposażony w nowoczesne narzędzia moduł do obsługi handlu detalicznego i hurtowego, zarządzania finansami firmy, sterowania polityką cenową i rabatową oraz prowadzenia gospodarki wielomagazynowej.

 

Zamówienia i rezerwacje

Wygodne narzędzia zwiększające sprawność działania firmy w zakresie obsługi zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż. Pozwala na automatyczne obliczanie i tworzenie zapotrzebowania w oparciu o rożne kryteria (np. najtańsza dostawa, najszybsza dostawa, główny dostawca)  lub na podstawie: zamówień klientów, statystyk sprzedaży towarów oraz założonych zapasów minimalnych i maksymalnych towarów. Obsługuje automatyczną rezerwację towarów.

 

Controlling sprzedaży

Profesjonalne rozwiązanie niezbędne w procesie prognozowania, planowania i oceny działań związanych ze sprzedażą. Umożliwia analizowanie sprzedaży z wielu perspektyw, m.in.: czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców, regionu czy wielkości transakcji. Pozwala dogłębnie analizować dynamikę trendów rynkowych oraz tworzyć symulacyjne scenariusze sprzedaży wraz z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.

 

Kompletacja

Moduł wspomaga obsługę uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem wyrobów. Pozwala realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

 

Serwis i usługi

Porządkuje wewnętrzne procesy zawiązane z obsługą zleceń usługowych i serwisowych oraz zapewnia kontrolę nad ich realizacją. Automatyzuje proces wystawiania zleceń, dokumentów magazynowych i faktur.  Moduł przeznaczony dla firm specjalizujących się w serwisie maszyn i urządzeń oraz prowadzących wszelkiego rodzaju usługi.

 

Lokalizacje

Moduł ułatwia szybką identyfikację miejsca składowania towarów oraz sprawne wydanie ich z magazynu.

 

Kontrola jakości

Moduł wspomaga pracę działu kontroli jakości umożliwiając obsługę procesu związanego z weryfikowaniem zgodności wybranych parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. Kontrolą mogą być objęte: dostawy surowców, przyjęcia półproduktów oraz wyrobów gotowych.

 

EDI (Electronic Data Interchange)

Wspomaga proces elektronicznego przesyłania dokumentów handlowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami, odbywający się w standardzie EDI (obsługa e-faktury)

 

System lojalnościowy

Zapewnia wygodną i sprawną obsługę programów lojalnościowych, które oparte są na naliczaniu punktów i wydawaniu towarów za punkty. Moduł obsługuje różne sposoby naliczania punktów. Daje możliwość szybkiej identyfikacji klienta przy użyciu karty identyfikacyjnej.

 

Powiadomienia

umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala ściśle dopasować tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.

 

Obsługa handlowców

Moduł służy do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych. Dostarcza gotowe analizy pozwalające kontrolować sprzedaż handlowców oraz naliczać prowizje na podstawie osiągniętych obrotów lub zapłaconych dokumentów.

 

Opakowania zwrotne

Doskonale sprawdza się w firmach, które potrzebują rozwiązań upraszczających ewidencję i zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Zawiera raporty pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat obrotu opakowaniami we wskazanym czasookresie, z możliwością filtrowania wyników analizy wg salda opakowań oraz z podziałem na odbiorców i dostawców. Pozwala prowadzić rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu opakowań kaucjonowanych.

 

Obsługa walut

Specjalnością modułu jest kompleksowa obsługa transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich, obligatoryjnych rozliczeń z US.

 

Import wyciągów bankowych

Zapewnia szybkie i bezbłędne importowanie do programu wyciągów bankowych zarejestrowanych w PLN oraz walucie obcej. Z chwilą zaimportowania wyciągów program dokonuje automatycznej aktualizacji stanu należności i zobowiązań.

 

Plany transakcji

Prosty w użyciu moduł, za pomocą którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.

 

Książka Przychodów i Rozchodów

Pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności podstawowej firmy.

 

Księga Handlowa

Profesjonalne rozwiązanie do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach prowadzących transakcje wielowalutowe. W module zastosowano wiele udogodnień przyspieszających pracę a także automatyzujących podstawowe czynności, takie jak: księgowanie dokumentów, tworzenie zestawień księgowych, przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych.

 

Środki trwałe

Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł wspierający firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Kadry i Płace

Ergonomiczny i funkcjonalny moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

 

e-Deklaracje

Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

 

e- Kontrola

Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

 

OrangeSquid Standard  – środowisko rozszerzeń

Podstawowy pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

 

OrangeSquid Professional – środowisko rozszerzeń

Zestaw zaawansowanych narzędzi programistycznych przeznaczony dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Daje największe możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy, poprzez możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.

Finansowanie zakupu

DOTACJE UNIJNE na lata 2014 – 2020

Polska jest obecnie największym beneficjentem pomocy unijnej. Na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Firmy mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji unijnych lub środków zwrotnych.

Na co przeznaczone będą fundusze?

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową). Natomiast  największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców zwłaszcza dla małych i średnich firm. Fundusze Europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Podobnie jak w ubiegłych latach firmy mogą liczyć na dofinansowanie zakupu oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Nadal finansowane będą inwestycje dotyczące ochrony środowiska i energetyki, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rodzaje programów i Instytucje zarządzające programami unijnymi

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce przez  Krajowe Programy Operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programy Regionalne zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych  oraz Program Polska Wschodnia obejmujący takie województwa jak: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju.

Więcej informacji na www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

KREDYT TECHNOLOGICZNY

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników  prac B+R
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił  konkurs 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – kredyt na Innowacje Technologiczne. BGK pełni funkcję instytucji pośredniczącej w pozyskiwaniu w/w kredytu na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

Dofinansowanie – „Kredyt na innowacje technologiczne” przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących  wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projektów dotyczących wdrożenia wyników B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego,  udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

 • Termin naboru wniosków: od 20 lutego 2017 do 29 marca 2017
 • Dla kogo jest przeznaczone dofinansowanie: mikro, maili i średni przedsiębiorcy
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN
 • Intensywność wsparcia:  50% kosztów usług doradczych, pozostałe koszty kwalifikowane zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

 • Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej
 • Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne
 • Zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym oprogramowania

Wysokość dotacji – kredyt na innowacje technologiczne  

Wysokość dotacji na koszty inwestycyjne będzie przydzielana zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej gdzie dopuszczalna pomoc w stosunku do poziomu określonego na mapie, dla poszczególnych województw może być zwiększona:

 • Dla średnich firm o 10%
 • Dla małych i mikrofirm o 20%

Więcej informacji dotyczących konkursu na: www.bgk.pl

 

LEASING – korzystna forma nabycia oprogramowania!

Od kliku lat współpracujemy z Europejskim Funduszem Leasingowym. Dzięki temu  nasi klienci mogą korzystać z dogodnej formy finansowania zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania poprzez leasing.
Dlaczego warto korzystać z leasingu? 
 • Leasingodawca finansuje całą inwestycję łącznie z podatkiem VAT (leasing operacyjny).
 • Klient odlicza VAT płacony ratami leasingowymi od bieżącego należnego VAT-u.
 • W leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna (czynsz inicjalny) w całości stanowią dla Klienta koszt uzyskania przychodu.
 • Leasing nie obciąża zdolności kredytowej Klienta występuje bowiem jako koszt.
 • Leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego.
 • Zamiast zaświadczenia z US wystarczy oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec Skarbu Państwa.
 • Harmonogramy spłat dopasowuje się do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Leasing to szybkie i wygodne zewnętrzne finansowanie, dzięki któremu Klient może własne środki przeznaczyć na bieżącą działalność operacyjną
 • Inwestycja zarabia sama na spłacenie rat leasingowych
Kiedy warto sięgnąć po leasing?
 • …Firma nie chce inwestować środków własnych
 • …Firma nie chce naruszać zdolności kredytowej
 • …w ramach posiadanych środków Firma chce zwiększyć wielkość zamówienia
 • …Firma poszukuje finansowania elastycznego, dostosowanego do jej możliwości i charakteru działalności

 

Zapraszamy do kontaktu!

Barbara Pająk
tel: (48) 360 89 58 wew. 16
kom: 600-274-763
e-mail: b.pajak@humansoft.pl

Humansoft HermesSQL ERP dla Elpigaz – program do planowania produkcji

Dowiedz się więcej o module Zarządzanie produkcją

Zarządzanie Produkcją to moduł systemu ERP humansoft HermesSQL przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Technologia

System daje możliwość wprowadzenia wszystkich danych związanych z technologią produkcji. Pozwala zdefiniować skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zamienniki), rodzaje poszczególnych czynności/operacji oraz zasoby produkcyjne (maszyny, pracownicy) niezbędne do wytworzenia wyrobu. Pozwala także zapisać informacje na temat kosztu i czasu jego realizacji, określić ilość odpadów powstających w trakcie produkcji oraz uwzględnić prace zlecone kooperantom. Pełny i szczegółowy opis technologiczny umożliwia szybką ocenę zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa zarówno pod względem obsługi bieżących zamówień a także potencjalnych zleceń produkcyjnych. Dzięki zapisanej technologii pozwala uzyskać szybką informację, na kiedy i z jakim planowanym (orientacyjnym) kosztem firma będzie mogła wyprodukować określoną partię produktu.

Pod technologię można podpinać dowolne pliki, jak: rysunki techniczne, instrukcje czy też karty technologiczne.

Kalkulacja kosztów produkcji

Przed rozpoczęciem zlecenia produkcyjnego program umożliwia wykonanie wstępnej kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia wyrobu. Natomiast po jego zakończeniu w oparciu o dane zapisane w technologii oraz sporządzone formuły kosztowe pozwala ocenić jego rentowność.

Planowanie produkcji

W systemie plan produkcyjny powstaje na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Plan można tworzyć w dowolnym ujęciu czasowym.

 

Planowanie zakupów materiałowych

Program na bazie przyjętych od klientów zamówień, prognoz sprzedaży i zaplanowanych zleceń produkcyjnych oblicza potrzeby materiałowe tworząc „łańcuch dostaw”. Zapewnia on dostarczenie na czas wymaganej ilości surowców i uruchomienie produkcji zgodnie z zakładanymi terminami. Podczas tworzenia zapotrzebowania system może uwzględniać parametry zdefiniowane przy dostawcy danego surowca, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz co jaki czas dostawca może dostarczyć surowiec. Korzystanie z dwóch statusów pozycji zamówienia (Prognoza i Pozycja zamawiana) umożliwia firmie tworzenie długoterminowych planów dostaw bez konieczności generowania zleceń produkcyjnych. Eliminuje to potrzebę nadmiernego składowania w magazynach nadwyżek surowców i półproduktów.

Emisja zleceń produkcyjnych

Program generuje zlecenia produkcyjne. Przy pomocy dostępnych narzędzi umożliwia automatyczne zarezerwowanie surowców oraz wygenerowanie podzleceń na potrzebne półprodukty. Z poziomu zlecenia możliwe jest wykonanie wielu istotnych operacji, na przykład: wydanie surowców pod zlecenie, wydrukowanie przewodników warsztatowych, sprawdzenie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego wraz z możliwością rozliczenia wykonanych ilości.

 

Planowanie zasobów

Podczas planowania produkcji na podstawie maksymalnego obciążenia  i czasu pracy maszyny system rozkłada pracę na poszczególne gniazda produkcyjne uwzględniając operacje wykonywane w kooperacji. Informacje te zawarte są w kalendarzu pracy podpiętym pod każdą maszynę.

 

Harmonogramowanie produkcji

Program planuje operacje w czasie dla poszczególnych zleceń produkcyjnych. Generuje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji/czynności a w przypadku braku możliwości ich terminowego wykonania wyświetla raport przedstawiając przyczynę konfliktu. Wstępne zaplanowanie toku pracy pozwala uzyskać informacje, w jakim czasie i w jakiej kolejności będą realizowane operacje zlecenia produkcyjnego oraz przygotować plan pracy dla stanowisk roboczych. Faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia uzupełniane są automatycznie w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, co pozwala uzyskać informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.  Harmonogram produkcyjny przedstawiony jest m.in.: w formie wykresu Gantta.

 

Analizowanie produkcji w toku

W systemie dostępne są raporty pozwalające kontrolować przebieg produkcji oraz obciążenie gniazd produkcyjnych. Analiza produkcji w toku pozwala uzyskać informacje, w jakie fazie produkcji (w trakcie, której operacji) są poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza planu produkcyjnego umożliwia zaś uchwycenie informacji dotyczących zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne. Możliwe jest również otrzymanie danych na temat ilości wyrobów zrealizowanych na poszczególnych etapach produkcji.

 

Rejestracja produkcji

Meldunki zwrotne z przebiegu produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Przy ich pomocy ewidencjonowane jest rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i człowieka. Dzięki temu możliwe jest analizowanie efektywności wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich oraz weryfikowanie poprawności stworzonych technologii i ewentualnych odchyleń od norm.

Rejestracja zdarzeń produkcyjnych może następować od chwili wejścia na halę produkcyjną. System ewidencjonuje wszelkie zdarzenia powstałe w trakcie realizacji produkcji. Meldunki można wprowadzać z kilku poziomów pojedynczo lub grupowo. Meldowanie może odbywać się na stacji roboczej oraz przy pomocy czytników kodów kreskowych umieszczonych na hali produkcyjnej.

 

Kontrola jakości

Proces kontroli jakości surowca, półproduktu i wyrobu polega na sprawdzeniu wybranych  parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. W tym celu program nadaje wyrobom numer partii produkcyjnej/numer seryjny co pozwala na monitorowanie każdej pojedynczej sztuki wyrobu. Umożliwia również zidentyfikowanie dostawcy, wykonawcy i miejsca wytworzenia wadliwego wyrobu.

Rozliczanie kosztów produkcji

System umożliwia szczegółowe rozliczenie produkcji. Wylicza koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami.  Pozwala przeprowadzić analizę jednostkowego kosztu danego produkt. Analizę można wykonać na poszczególne operacje zlecenia produkcyjne lub konkretny wyrób.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

humansoft HermesSQL współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, które automatyzują wprowadzanie danych do systemu. Należą do nich m.in.:

 • Panele dotykowe
 • Tablety, smartfony
 • Monitory wydziałowe
 • Kolektory danych
 • Skanery kodów kreskowych
 • Drukarki kodów kreskowych

Umów bezpłatną prezentację systemu!

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Poprzez wysłanie formularza, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w nim zawartych przez Humansoft Sp. z o.o. Więcej w „Polityce prywatności”


Od 25 lat z pasją tworzymy systemy do zarządzania.

48 360 89 58