Szybki kontakt

SZYBKA INTEGRACJA DANYCH Z WIELU ŹRÓDEŁ

I ICH SPÓJNA ANALIZA W JEDNYM MIEJSCU

 

GK Bać-Pol jest jednym z największych dystrybutorów w grupie produktów FMCG w Polsce. Posiada dominującą pozycję w południowo-wschodniej części kraju oraz znaczącą w obszarach Polski centralnej i zachodniej. W skład Grupy Kapitałowej Bać-Pol wchodzą spółki prowadzące działalność dystrybucyjną: Bać-Pol S.A., Marspol Grupa S.A., Bos-Pol S.A., Serpol Sp. z o.o. oraz detaliczną: SPAR Polska S.A. i Słoneczko S.A..

W ponad 26-letniej działalności firma Bać-Pol osiągnęła wysoką pozycję na rynku dzięki partnerskiej współpracy z Producentami i Klientami. W ofercie handlowej posiada ponad 10 000 pozycji asortymentowych z oferty zarówno największych firm branży spożywczej, jak i mniejszych firm regionalnych.

Firmą, która odegra w tym Success Story  wiodącą rolę jest SPAR Polska S.A.. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 roku, natomiast rok później otwarte zostały pierwsze sklepy należące do sieci. W 2010 roku SPAR Polska S.A. wzmocniła swoją pozycję poprzez połączenie z Grupą Kapitałową Bać-Pol S.A. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 250 punktów detalicznych oznaczonych charakterystycznym zielono-czerwonym logo SPAR.

POTRZEBY BIZNESU

 

W związku z rosnącą pozycją na rynku i coraz większą ilością gromadzonych danych, jednym z najważniejszych wyzwań GK Bać-Pol, jest stałe optymalizowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.  Potrzeba zwiększania efektu synergii, pomiędzy działalnością Dystrybucyjną a Spółką SPAR, wymusiła w Grupie zmiany zarówno organizacyjne jak i technologiczne. Konieczna okazała się centralizacja i połączenie większości funkcji biznesu.

Przedstawione Succes Story, dotyczy zmian jakie zostały dokonane w działalności Dystrybucyjnej GK Bać-Pol obsługującej sklepy SPAR oraz samej spółce SPAR.

Priorytetem okazało się sprostanie potrzebom biznesu, w zakresie narzędzi analitycznych dla nowo scentralizowanych funkcji handlu, logistyki i back office’u. Wprowadzenie naczelnego zarządzania procesami spowodowało, że  menadżerowie borykali się z problemem braku spójności danych, które musieli pobierać z różnych systemów źródłowych oraz właściwej interpretacji zgromadzonych zasobów informacji. Chęć ciągłego zwiększania efektywności, wymusiła potrzebę wdrożenia nowego narzędzia Business Intelligence, które swoim zasięgiem objęłoby całą działalność Grupy. Zadanie to powierzono Działowi Business Intelligence (BI), przy wsparciu Zarządu GK Bać-Pol oraz Liderów scentralizowanych Funkcji.

WDROŻENIE PILOTAŻOWE QLIKVIEW

 

Najlepszym sposobem oceny rozwiązania jest możliwość jego przetestowania na własnych danych. Po prezentacji rozwiązania Business Intelligence QlikView i rozmowach z  firmą  Humansoft  została podjęta decyzja o przeprowadzeniu projektu pilotażowego. Wystarczyły zaledwie 3 dni, aby powstała pierwsza aplikacja z danymi GK Bać-Pol. Następnie pracownicy Grupy przez miesiąc testowali aplikację przy użyciu pełnych licencji QlikView. Projekt pilotażowy – Seeing is Believing (SiB) umożliwił dokonanie rzetelnej oceny rozwiązania w kwestii zaspokojenia potrzeb Grupy.

Narzędzie QlikView znacznie przekroczyło oczekiwania więc Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu.

Największa Aplikacja QlikView w Obszarze Detal zawiera 820 milionów rekordów danych

APLIKACJA QLIKVIEW W OBSZARZE DETALU

 

Pierwszym zadaniem QlikView było wsparcie procesu tworzenia Jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej dla GKBać-Pol. QlikView pozwolił szybko i sprawnie odnaleźć rozbieżności i braki w danych z systemów Dystrybucji i Detalu. Ujednolicenie Centralnej Kartoteki Towarowej i systematyczne przypisywanie indeksów towarowych do producentów znacznie zwiększyło rozpoznawalność obrotów podlegających rozliczeniom z producentami i dostawcami. Jedna wspólna kartoteka umożliwiła bieżąceanalizowanie danych z systemów sklepowych w całej sieci Franczyzowej.

Dział BI Grupy Kapitałowej Bać-Pol wraz z Humansoft, opracował aplikację QlikView w Obszarze Detalu, której zadaniem jest raportowanie operacyjne SPAR.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 

Aplikacja QlikView w Obszarze Detal umożliwiła Działom Zakupów i Controllingu, monitorowanie obrotów, które nie mają przypisanego producenta. Zgłaszane przypadki skutkują analizą obrotów po kodach EAN w dedykowanej aplikacji QlikView, a następnie przypisaniem ich do właściwych producentów w kartotece centralnej.

Aplikacja QlikView stała się głównym narzędziem do ustalania polityki handlowej i daje wymierne korzyści przy:

 • optymalizacji marż, zapasów,
 • analizie produktów dobrze zbywalnych i zalegających,
 • określaniu udziału danej kategorii w sklepie,
 • ustalaniu poziomu zapasów na podstawie ich rotacji.

Aplikacja QlikView w Obszarze Detalu umożliwiła stworzenie motywatorów dla Franczyzobiorców zwiększających zakupy i lojalność w GK Bać-Pol. Dział BI przy pomocy aplikacji QlikView opracował system monitorowania ich poziomu  lojalności zakupowej. Wraz ze wzrostem wolumenu zakupów rośnie wielkość pozyskanych wpływów retrospektywnych od producentów. Dystrybucja dzieli się tym wpływem z Franczyzobiorcą tym samym zwiększając swoją i jego konkurencyjność na rynku.

QLIKVIEW NPRINTING

 

Szybsze przygotowanie i dystrybucję raportów dla różnych grup adresatów umożliwiło wdrożenie rozwiązania QlikView NPrinting. Raporty generowane są w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych w postaci różnego formatu plików (np. Excel, PDF), prezentacji i stron WWW. QlikView NPrinting gwarantuje, że raportowane dane są spójne niezależnie od ich poziomu agregacji. Standardowo raporty rozsyłane są do ok. 300 użytkowników (sklepy, oddziały, działy handlowe), a kwartalnie, w okresie rozliczeniowym, dodatkowo nawet do 600 producentów i dostawców. QlikView NPrinting daje możliwość generowania i  rozsyłania  nieograniczonej ilości raportów.

DEDYKOWANE PANELE ANALITYCZNE QLIKVIEW

 

Aplikacja QlikView w Obszarze Detalu stanowiła  podstawę utworzenia dedykowanych paneli analitycznych QlikView dla funkcji wspierających biznes. Dział Controllingu ma teraz narzędzie, które na bieżąco umożliwia monitorowanie:

 • efektywności uczestnictwa Franczyzobiorców w akcjach reklamowych,
 • warunków umów handlowych z producentami i dostawcami,
 • kondycji finansowej Franczyzobiorców.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 

Na podstawie  paneli analitycznych QlikView Dział Controllingu Detalicznego sprawdza efektywność gazetkowych i bilboardowych akcji reklamowych w sklepach Franczyzobiorców.

Panel analityczny QlikView jest wykorzystywany do monitorowania kondycji finansowej Franczyzobiorcy oraz wychwytywania symptomów jego ewentualnego „bankructwa”. Analiza ta pozwala wyprzedzić ewentualne starty finansowe. Dla takich przypadków SPAR wypracował„politykę pomocy Franczyzobiorcy”. Jednym z jej elementów jest systematyczne przygotowywanie w QlikView raportów z prognozą wyników finansowych, uwzględniających plany naprawcze. Raporty są indywidualnie kreowane dla każdego sklepu i pozwalają na bieżąco sprawdzać, jaka jest jego bieżąca kondycja finansowa.

APLIKACJA QLIKVIEW W OBSZARZE LOGISTYKI

 

Sukces wprowadzonych rozwiązań w działalności Detalicznej, przyczynił się do podjęcia przez Zarząd GK Bać-Pol decyzji o wdrożeniu podobnych mechanizmów w działalności Dystrybucyjnej. Powołany został projekt „Platforma Logistyczna”.

Pierwszy etap projektu skoncentrował się na utworzeniu modelu danych, ze wszystkich istotnych systemów informatycznych działających w GK Bać-Pol. Powstało jedno wspólne źródło prawdy, służące docelowo do budowania modeli analitycznych w QlikView, dla wszystkich funkcji działalności Dystrybucyjnej. Istotnym elementem tego projektu było korygowanie niekompletnych, dublowanych oraz błędnych danych. Te same dane równocześnie stanowiły podstawę budowy „platformy KPI” dla Centrali Logistyki.

Założeniem „platformy KPI” było stworzenie panelu analitycznego QlikView, zorientowanego na pracę ze wskaźnikami logistycznymi mającymi badać opłacalność dostaw do klientów w tym: zamawiania, przyjmowania, utrzymywania, konfekcjonowania i transportu dostaw z poszczególnych centr dystrybucyjnych GK.

Zadaniem platformy, jest także umożliwienie z poziomu Centrali Logistyki, wyceny standardowych poziomów cen i kosztów powyższych działań. Wszelkiego rodzaju odchylenia opracowanych wskaźników od  zdefiniowanych norm, są monitorowane i analizowane, z najdrobniejszą szczegółowością na jaką pozwalają systemy źródłowe zasilające główny model danych.

 

W etapie drugim przewidziane jest opracowanie: dashboardów QlikView z wizualizacjami, raportowaniem w QlikView Nprinting bieżących wskaźników pokazywanych na stronie  intranetowej i raportów generowanych do folderów sieciowych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA QLIKVIEW

 

GK Bać-Pol dzięki błyskawicznemu wdrożeniu QlikView, uzyskała szybki zwrot z inwestycji. Analitycy już po kilku tygodniach otrzymali narzędzie do profesjonalnego przeprowadzenia analiz i kreowania raportów. Możliwość analizy danych w jednym miejscu z różnych systemów źródłowych, przeliczenia na żądanie i szybki zwrot informacji znacznie usprawniły codzienną pracę. Użytkownicy otrzymali wszechstronną perspektywę patrzenia na dane bez ograniczenia ilości wymiarów i miar analitycznych. Otwarty kod źródłowy pozwala na pełną kontrolę nad rozwiązaniem. Uprawnieni użytkownicy  mogą samodzielnie i bardzo szybko budować nowe dashboardy analityczne i raporty oraz rozwijać już istniejące.

QlikView to skrajnie elastyczne i dynamiczne analizy na żądanie, a nie statyczne raporty

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM?

WYBIERZ HUMANSOFT

 1. Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider - jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce.
 2. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych Qlik Sense i QlikView w Polsce.
 3. Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
 4. Wykonanie blisko 90 wdrożeń aplikacji analitycznych Qlik dla klientów z różnych branż. W naszych aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 2000 użytkowników.
 5. Wdrożenia poparte wnikliwą analizą indy­wi­du­al­nych wymagań i potrzeb każdego klienta.
 6. Ponad 28 lat doświadczenia w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP B2B, B2C, EDI I BI.
 7. Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.