Szybki kontakt

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

HermesSQL to nowoczesny program do zarządzania produkcją. Pozwala właściwie zorganizować produkcję, usprawnić „łańcuch dostaw” a także maksymalnie wykorzystać posiadane środki produkcji i zasoby ludzkie. Daje możliwość pełnej identyfikację procesów produkcyjnych wraz z łatwym śledzeniem surowców i wyrobów gotowych na wszystkich etapach produkcji. Jednocześnie jest to program magazynowy, który wspiera prowadzenie  gospodarki magazynowej oraz sprawne zarządzenie materiałami, surowcami oraz wyrobami gotowymi.

Jako profesjonalny systemem ERP łączy produkcję z procesami sprzedaży, zaopatrzenia, finansami i księgowością. Doskonale sprawdza się w firmach wyspecjalizowanych w produkcji jednostkowej i seryjnej. Wspiera nowoczesne zarządzanie produkcją i daje pełną kontrolę nad produkcją.

Zobacz, jak za pomocą systemu HermesSQL można wygodnie zarządzać produkcją.

Technologia – normatyw zakładowy

Na czym polega efektywne zarządzanie produkcją, jakie umożliwia program HermesSQL? W programie szczegółowo opiszesz każdy rodzaj technologii produkcji. Ponadto zdefiniujesz skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zmienniki), rodzaje poszczególnych czynności i operacji oraz przypiszesz zasoby produkcyjne, czyli pracowników, maszyny i narzędzia biorące udział w procesie wytworzenia wyrobu. Kolejna rzecz to możliwość zapisu informacji dotyczących sposobu obliczania kosztu wyrobu, czasu realizacji, ilości odpadów powstających w czasie produkcji oraz prac zleconych kooperantom. Dzięki szczegółowemu opisowi technologii ocenisz zdolności produkcyjne firmy pod względem realizacji bieżących zamówień oraz przewidywanych zleceń produkcyjnych. Dowiesz się także, na kiedy i z jakim orientacyjnym kosztem możesz wyprodukować określoną partię wyrobu, jest to zatem idealne rozwiązanie do harmonogramowania procesu produkcji.

Dokumenty związane z technologią – rysunki techniczne, instrukcje czy karty technologiczne – możesz w naszym oprogramowaniu podpiąć bezpośrednio pod technologię.

Kalkulacja kosztów produkcji

Dostarczone przez nas oprogramowanie pozwoli na wykonanie wstępnej kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia wyrobu jeszcze przed uruchomieniem zlecenia produkcyjnego. Po zrealizowaniu zlecenia, w oparciu o dane zapisane w technologii i sporządzone formuły kosztowe, program dostarczy informacji na temat rentowności wykonania wyrobu. Fabryczne kalkulacje wariantowe długookresowe możesz elastycznie dopasować do potrzeb, na przykład modyfikując koszy normatywne.

Planowanie produkcji

HermesSQL to program do zarządzania produkcją, który umożliwia także tworzenie wariantowych planów produkcyjnych na podstawie analizy chodliwości, prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Tworząc plan produkcyjny, system sprawdza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje zdolności produkcyjne zasobów produkcyjnych pod kątem dostępnych roboczogodzin. Plan możesz wygenerować w dowolnym ujęciu czasowym.

Planowanie zakupów materiałowych

Oprogramowanie pozwoli Ci rozsądnie zaplanować potrzeby materiałowe, tak, by nie tworzyć zbędnych i kosztownych zapasów na magazynie. Program oblicza zapotrzebowanie, uwzględniając przyjęte zamówienia klientów i zaplanowane zlecenia produkcyjne, tworząc spójny „łańcuch dostaw”. Dzięki temu możesz być pewny, że surowce otrzymasz w ilości i terminie pozwalającym uruchomić produkcję zgodnie z przyjętym planem.

Istniejące zapotrzebowanie utworzysz także w oparciu o parametry zapisane przy dostawcy, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość dostaw. Dostęp do wielu metod tworzenia zapotrzebowania daje możliwość elastycznego zamawiania surowców, dopasowanego do bieżących potrzeb produkcyjnych i przyjętych priorytetów, dzięki czemu utrzymywany jest równocześnie optymalny stan magazynowy.

Emisja zleceń produkcyjnych

System umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych wraz z podzleceniami na półprodukty i rezerwacją surowców. Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz wykonać wiele różnych operacji, na przykład wydać surowce pod zlecenie, wydrukować przewodniki warsztatowe, sprawdzić stopień realizacji zlecenia produkcyjnego i rozliczyć wykonaną ilość.

Emisja zleceń kooperacyjnych

System umożliwia wygenerowanie zleceń produkcyjnych dla podwykonawców wraz z kontrolą stanów magazynowych powierzonych do produkcji surowców. To doskonałe narzędzie do harmonogramowania, pozwalające na precyzyjne monitorowanie oraz rozliczanie poszczególnych zleceń, co umożliwia jednocześnie analizę brakowości u kooperantów.

Harmonogram – Planowanie zasobów

Zarządzanie produkcją wspierane przez program HermesSQL zautomatyzuje proces planowania zasobów pod produkcję. Oprogramowanie – na podstawie maksymalnego obciążenia i czasu pracy maszyny – optymalnie rozłoży prace na poszczególne gniazda produkcyjne, uwzględniając operacje wykonywane u podwykonawców. Pod każdą maszynę podpięty jest kalendarz, który zawiera informacje na temat pracy, przestojów, planowanych przeglądów i modernizacji maszyny. Jeśli poszukujesz najlepszego rozwiązania dla harmonogramowania produkcji – ta propozycja jest dla Ciebie.

Program, według wybranego algorytmu, generuje kolejność wykonywanych operacji produkcyjnych, tak, by realizacja zleceń odbywała się płynnie, bez zbędnych przestojów. Dla poszczególnych zleceń produkcyjnych wygeneruje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji. W przypadku braku możliwości wykonania operacji w terminie wyświetli raport, podając przyczynę konfliktu.

Wstępne zaharmonogramowanie toku pracy pozwoli uzyskać informacje na temat czasu i kolejności wykonywania operacji zlecenia produkcyjnego, a także da możliwość przygotowania planu pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych lub pracowników według kompetencji. Za pomocą wykresu Gantta możesz kontrolować przebieg wykonania planu produkcyjnego i na bieżąco reagować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, na podstawie meldunków, nasz program do zarządzania produkcją uzupełni faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Dzięki temu uzyskasz informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.

Analizowanie produkcji w toku

Raporty, jakich dostarcza oprogramowanie, pozwalają monitorować stan magazynowy oraz mieć pełną kontrolę nad przebiegiem produkcji i obciążeniem gniazd produkcyjnych. Korzystając z analizy produkcji w toku, dowiesz się, w jakiej fazie produkcji, czyli w trakcie której operacji, są poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza harmonogramowania i planu produkcyjnego da natomiast informację dotyczącą zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne.

Zarządzanie w oparciu oHermesSQL dostarcza wiele podręcznych analiz, które ułatwią Ci nadzór nad produkcją. Możesz też tworzyć własne raporty z produkcji. Jednak najbardziej zaawansowane, interaktywne analizy produkcyjne, o różnym poziomie szczegółowości, opracujesz na platformy analitycznej BI – Qlik.
Zobacz więcej!

Panele produkcyjne

Panele produkcyjne umożliwiają rejestrację zdarzeń produkcyjnych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Za ich pomocą możesz rejestrować: rozpoczęcie, zatrzymanie, wznowienie lub zakończenie operacji oraz zameldować ilości wykonanych czynności. W tle system wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Gromadzone na bieżąco informacje z przebiegu produkcji, dadzą możliwość analizy danych z produkcji w toku.

Kontrola jakości

Program daje możliwość planowania działań związanych z kontrolą jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz przechowywania parametrów pokontrolnych. Za pomocą numeru partii, pozwala śledzić każdą pojedynczą sztukę. Pełna identyfikacja zapewnia szybkie odnalezienie dostawcy surowca, wykonawcy, miejsca wytworzenia wyrobu oraz jego odbiorców.

Monitory wydziałowe

Monitory wydziałowe pomagają zarządzać pracą na terenie hali produkcyjnej, wyświetlając informacje na temat aktualnie realizowanych operacji na produkcji.

Rejestracja produkcji

Meldunki zwrotne z produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Za ich pomocą zaewidencjonujesz rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i wykonawców. Daje to możliwość analizy efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich a także weryfikacji poprawności stworzonych technologii i wykrycia ewentualnych odchyleń od norm.
W systemie meldunki możesz wprowadzać z kilku poziomów, pojedynczo lub grupowo. Proces meldowania uprościsz, wykorzystując czytniki kodów kreskowych, dzięki którym składanie meldunków będzie odbywało się szybko i bez pomyłek.

Utrzymanie ruchu

Pełna sprawność techniczna maszyn umożliwia zachować ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego w programie możliwy jest monitoring produkcji pod kątem stanu pracy maszyn. Dostęp do rejestrowanych na bieżąco informacji na produkcji (awaria, przestój) pozwala szybko podjąć działania zaradcze. Za pomocą programu zaplanujesz symulację przerw technologicznych, takich jak: remonty, przeglądy czy prace konserwacyjne, którą wykonasz w oparciu o analizę harmonogramu produkcji, czyli czytelny wykres Gantta.

 

Rozliczenie kosztów produkcji

System pozwala obliczyć koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami. Umożliwia przeprowadzenie analizy jednostkowego kosztu produktu na poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego oraz konkretny wyrób.

 

 

Powiadomienia e-mail, sms

Za pomocą wiadomości e-mail, sms czy okien pop-up, program poinformuje Cię o najważniejszych zdarzeniach. Możesz skorzystać z fabrycznych powiadomień, na przykład o zmianie statusu w zamówieniach klientów, dostawców czy w zleceniach produkcyjnych. Cykliczne raporty w formie pdf, xls, na przykład na temat stanów magazynowych poniżej zakładanego minimum, mogą także otrzymywać pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do programu. Powiadomienia, możesz zdefiniować również dla swoich klientów, na przykład wysyłające informacje o etapie realizacji zamówionej pozycji w zleceniu produkcyjnym. To co najbardziej Ci się spodoba, to możliwość tworzenia własnych, dowolnych powiadomień dzięki, którym Twoja praca stanie się łatwiejsza.

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!