Szybki kontakt

Finanse i księgowość – profesjonalnie i sprawnie!

Potrzebujesz nowoczesnego programu finansowo-księgowego? Chcesz zwiększyć kontrolę nad finansami firmy, pewnie i sprawnie księgować dokumenty, przy tym z łatwością przygotowywać konieczne sprawozdania finansowo-księgowe? Do tego automatycznie rozliczać VAT i korzystać z bezpiecznych narzędzi do wysyłania e-deklaracji i plików JPK do Urzędów Skarbowych?

Poznaj program HermesSQL, który doskonale sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Sprawdź rozwiązania, jakie stosuje dziś nowoczesny, wymagający księgowy.

FINANSE – ROZRACHUNKI, WINDYKACJA, REJESTRY VAT

Rejestracja nabywców i odbiorców

System zaskoczy Cię, w jak szybki i łatwy sposób zarejestrujesz w nim dane kontrahenta. Za pomocą jednego kliknięcia, pobierzesz dane z bazy GUS wprost do kartoteki klienta. Co więcej, program natychmiast zweryfikuje, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i umożliwi potwierdzenie numeru VAT lub VIES.  Szybka rejestracja kartotek, to u nas podstawa!

 

Obsługa kas i rozlicznie kasjerów

System umożliwi Ci prowadzenie dowolnej ilość kas złotówkowych i walutowych, tworzenie  raportów dziennych a także rozliczanie kasjerów za pomocą dziennego zestawienia paragonów i podsumowań kas. Wystawione dokumenty KP i KW będziesz mógł automatycznie zadekretować w Księdze Handlowej.

 

Przelewy i wyciągi bankowe

Za pomocą programu możesz także tworzyć przelewy dla pracowników, klientów, urzędów oraz innych podmiotów. System współpracuje z bankowością elektroniczną, co oznacza, że szybko i bezbłędnie zaimportujesz do niego wyciągi bankowe wystawione w PLN oraz w walucie obcej, a program samoczynnie dokona aktualizacji stanu rozrachunków. Możesz również elektronicznie wysłać do banku przygotowane przelewy.

 

Różnice kursowe

Używając programu zautomatyzujesz proces naliczania różnic kursowych. Dzięki temu, HermesSQL obliczy i odpowiednio zaksięguje różnice kursowe, powstałe w wyniku regulowania należności i zobowiązań a także związane z ruchem walut na rachunkach bankowych, czy też przeszacowań należności i zobowiązań na koniec roku obrachunkowego.  Kursy walut pobierzesz wprost ze strony NBP – szybko i wygodnie!

 

Rozliczenie płatności

Bez trudu rozliczysz w programie wszystkie zaliczki, przedpłaty, nadpłaty, zapłaty oraz skompensujesz dowolne dokumenty. Dzięki szczegółowym analizom i szerokim możliwością stosowania filtrów, widoków analitycznych i powiadomień będziesz mieć nad nimi pełną kontrolę!

 

Należności i zobowiązania – kontrola i windykacja

Wiemy, że musisz mieć pełny nadzór na finansami firmy! Dlatego program,  daje możliwość  bieżącej kontroli nad stanem należności i zobowiązań oraz wsparcie w procesie windykacji należności. Teraz za pomocą analiz: stan rozrachunków na dzień, zestawienie należności i zobowiązań, czy analizie rozliczeń przedpłat, szybko znajdziesz przeterminowane rozrachunki.
Wykorzystując narzędzia do wiekowania należności i zobowiązań, łatwo dowiesz się ile Twoich należności i zobowiązań mieści się w terminie zapłaty, oraz którzy klienci zalegają z płatnościami.  Na tej podstawie możesz przygotować odpowiednie raporty, na przykład dla banku czy leasingodawcy.
W ramach windykacji należności, wygenerujesz w programie wezwania do zapłat i noty odsetkowe, zbiorczo dla wszystkich zalegających z płatnościami kontrahentów lub wskazanego klienta.

 

Powiadomienia e-mail, sms

Za pomocą automatycznych powiadomień, wyślesz do klientów bieżący stan rozrachunków, przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności lub wezwanie do zapłaty za płatności przeterminowane. Dzięki temu będziesz mógł skutecznie egzekwować od nabywców terminową realizację płatności.
Poprzez zdefiniowanie własnych powiadomień, możesz zautomatyzować także wiele innych czynności, wysyłając na przykład: potwierdzenie sald, potwierdzenie sald zerowych, raport kontrolny dla działu finansowego o zaległych płatnościach, raport do właściciela o koniecznych zapłatach do uiszczenia w bieżącym tygodniu czy informacje do handlowców o spóźnionych wpływach za zrealizowane transakcje. Tak zbudowana sieć przepływu informacji, usprawni nie tylko proces windykacji w Twojej firmie ale także uchroni ją przed konsekwencjami związanymi ze złym zarządzaniem płynnością finansową firmy.

 

Ulga za złe długi

Analiza związana z Ulgą za złe długi, pozwoli Ci odzyskać VAT, który odprowadziłeś od nieuzyskanych od klientów płatności. Ta sama analiza pozwoli także czuwać nad tym, aby firma nie wpadła w długotrwałe zadłużenie i kary spowodowane nieprawidłowym wykazaniem podatku VAT.
Zastosowany w programie mechanizm, daje bowiem możliwość szybkiego wychwycenia informacji o zaległych dokumentach, odniesienia ich do odpowiedniego okresu podatkowego a następnie łatwej oceny, czy są to zadłużenia, czy już zaległe płatności. Za pomocą jednego kliknięcia, płynnie przeniesiesz wskazane dokumenty do właściwej deklaracji VAT-7, które  program ujmie w wygenerowanym załączniku VAT-ZD. Wreszcie wykonanie wszystkich tych operacji, będzie banalnie proste!

 

Rejestry i deklaracje VAT (e-deklaracje)

Rejestry i deklaracje VAT tworzone są automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży i zakupu.  W programie wygenerujesz wszystkie obowiązkowe deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZD, VAT-ZZ, VAT-ZT, ORD-ZU, deklaracje VAT-UE zarówno miesięcznie jak i kwartalnie, VAT-27 i deklaracje INTRASTAT. W bezpieczny sposób wyślesz drogą elektroniczną deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego. Możesz grupowo podpisywać, wysyłać i pobierać UPO a także archiwizować e-deklaracje.

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Z poziomu programu utworzysz i wyślesz pliki JPK. Nad poprawnością tworzonych plików czuwa w programie wiele mechanizmów kontrolnych, które wstępnie weryfikują dane, sprawdzają numery NIP oraz poprawność struktury wygenerowanych plików. Dodatkowo, przed wysłaniem plików JPK, możesz porównać zawarte w nich dane z danymi w systemie. Teraz masz pewność, że utworzone pliki są właściwie przygotowane i możesz je bezpiecznie wysłać do kontroli.
W HermesieSQL sprawdzisz status wysyłanych plików JPK oraz bieżący stopień ich weryfikacji w Urzędzie Skarbowym.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGA HANDLOWA

Elastyczny plan kont

Plan kont zdefiniujesz zgodnie z wymaganiami i specyfiką Twojej firmy. Analitykę konta możesz budować w oparciu o fabryczne słowniki lub utworzone przez Ciebie, tzw. własne słowniki i wykorzystać je, na przykład w dokumentach źródłowych lub w komentarzach do kont. W symbolach kont i analityki, możesz użyć zarówno cyfry, jak i litery, dzięki czemu zwiększysz czytelność dekretów i zestawień księgowych.

Schematy księgowe

Jeśli chcesz, proces księgowania dokumentów możesz w pełni zautomatyzować. Program pozwala zdefiniować odpowiednie schematy księgowe i przypisać je do rejestrów. Uruchomienie procesów księgowych, powoduje automatyczne zadekretowanie wszystkich wskazanych przez Ciebie dokumentów.
Podczas dekretacji program sprawdzi księgowane dokumenty zarówno pod kątem bilansowym, jak i niezamkniętego kręgu kosztów. W sytuacji wystąpienia niezgodności, na czerwono wyświetli dokumenty niezbilansowane lub za pomocą czytelnych komunikatów poinformuje, iż dekretacja nie była możliwa, ponieważ nie wszystkie wymagane dane zostały poprawnie wprowadzone przez użytkownika. Dodatkowo schemat samodzielnie rozpozna rodzaj transakcji, jak również wchodzące w jego skład czynniki, np. czy na dokumencie występuje towar, usługa, czy też wyrób, tak by właściwie przypisać ich znaczenie w księgowaniu na konta przychodów ze sprzedaży.

Rok obrachunkowy

W programie dowolnie określisz początek roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, w szczególnych przypadkach może on być dłuższy bądź krótszy niż 12 miesięcy.
System daje możliwość pracy na nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresach.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Za pomocą mechanizmu automatycznych rozliczeń międzyokresowych możesz w wygodny sposób prowadzić kontrolę comiesięcznych księgowań i rozliczać koszty np. związane z czynszami, dzierżawą czy prenumeratą oraz przeksięgować koszty z rodzajowych na układ kalkulacyjny.

Wstępna dekretacja / symulacyjne raporty

W HermesieSQL możesz wstępnie zadekretować dokumenty, czyli wykonać wersję roboczą końcowego księgowania. W oparciu o roboczo zaksięgowane dokumenty sporządzisz symulacyjnie wyniki finansowe oraz dowolne raporty.

Raporty i zestawienia finansowo-księgowe

W programie zdefiniujesz także obowiązkowe sprawozdania finansowe i księgowe, na podstawie których automatycznie będziesz tworzyć i drukować, na przykład: bilans, rachunek zysków i strat (w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym), zestawienie obrotów i sald, obroty konta w roku czy rachunek przepływów pieniężnych cash-flow. Możesz także tworzyć własne dowolne zestawienia, na przykład do celów zarządczych.
Z programu wygenerujesz również deklarację CIT2, CIT 8, PIT5 i PIT 5L.

MAŁA KSIĘGOWOŚĆ – KPiR

Za pomocą programu możesz prowadzić ewidencję księgową, która obowiązuje w małych firmach. Definiowalne schematy księgowe umożliwią automatyczne księgowanie dokumentów źródłowych, pochodzących z pozostałych obszarów firmy.
System pozwala tworzyć własne zestawienia w oparciu o dane pochodzące z księgi oraz dodatkowe kolumn w KPiR, co finalnie da Ci możliwość, na przykład szczegółowego monitorowania kosztów firmy.
Korzystając z generatora deklaracji podatkowych, utworzysz i wydrukujesz deklaracje PIT5 i PIT 5L. Dzięki nim masz całkowitą kontrolę nad przychodami i kosztami działalności podstawowej firmy.

ŚRODKI TRWAŁE – PROSTA OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE

W ramach obsługi obszaru finansowo-księgowego, HermesSQL pomoże także lepiej zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Automatyczny proces naliczania odpisów amortyzacyjnych uwzględniać będzie wykonane przez Ciebie operacje, takie jak: ulepszenia, przeszacowania, sprzedaż lub likwidacja środka trwałego. Dzięki systemowi, poznasz szczegółowo koszty amortyzacji i łatwo obliczysz majątek firmy.

Rozpoczęcie pracy

Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonanych przeszacowań. Dlatego pracę w systemie możesz rozpocząć w każdym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Tworzenie dokumentacji środków trwałych

Za pomocą systemu zaewidencjonujesz wszystkie zdarzenia związane z środkami trwałymi i wartościami materialnymi i prawnymi. Wystawisz dokumenty: przyjęcia (OT), likwidacji (LT), zmiany miejsca (MT) oraz zamiany wartości (WT) i przeszacowania (PT).

Obliczanie i księgowanie amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne wygenerujesz uwzględniając jedną z trzech dostępnych w systemie metod: liniowej, degresywnej lub jednorazowej. Masz także możliwość obsługi szczególnych przypadków amortyzacji, na przykład amortyzacji sezonowej. Możesz prowadzić również niezależnie amortyzację bilansową i podatkową. W module księgowym w sposób automatyczny zaksięgujesz koszty amortyzacji oraz dokumenty WT i MT.

Plan amortyzacji

Z programem łatwo przygotujesz plan amortyzacyjny na aktualny rok obrachunkowy określając kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych w rozbiciu na poszczególne miesiące dla wszystkich środków trwałych. Na podstawie planu, w wygodny sposób, przeprowadzisz analizę planowanych odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku.

Symulacja przeszacowania

Zyskasz też możliwość przeprowadzenia aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnych przeszacowań majątku trwałego metodą grupową lub szczegółową, stosując dla każdego składnika majątku trwałego odrębne wskaźniki przeliczeniowe.

Wydruki i zestawienia

W programie możesz korzystać z wielu fabrycznych wydruków i zestawień niezbędnych w księgowości, takich jak: wydruk tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii, ewidencji miejsc użytkowania środka i wielu innych.
Podobnie, jak w pozostałych modułach naszego programu, możesz łatwo tworzyć dodatkowe raporty, których zawartość dopasujesz do swoich indywidualnych potrzeb.

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI!

HermesSQL zgodny jest z przepisami Ustawy o rachunkowości. Na bieżąco dbamy o rozwój naszego oprogramowania i wyposażenie klientów w nowe rozwiązania pomagające im w codziennej pracy. Jednak największy nacisk kładziemy na zgodność systemu z przepisami. Dlatego, nasze programy zawsze „na czas” przystosowane są do obsługi nowych przepisów i zmian w prawie. Wybierając system HermesSQL masz pewność, że nie zaskoczą Cię już żadne zmiany w przepisach!

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!