Szybki kontakt

HERMESSQL – TWÓJ PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY

Szukasz nowoczesnego programu finansowo-księgowego? Chcesz zwiększyć kontrolę nad finansami firmy, zautomatyzować proces księgowania dokumentów oraz rozliczania VAT? Może prowadzić księgowość zarządczą i potrzebujesz do tego celu sprawdzonych rozwiązań?

Poznaj program HermesSQL, który doskonale sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Sprawdź rozwiązania, które wspierają działy finansowo-księgowe w rzetelnym prowadzeniu księgowości i finansów firmy.

FINANSE – ROZRACHUNKI, WINDYKACJA, REJESTRY VAT

Rejestracja nabywców i odbiorców

Szybka rejestracja klienta w programie, to duże uproszczenie w codziennym natłoku prac. Dlatego w systemie HermesSQL zrobisz to wyjątkowo prosto. Wystarczy NIP i jedno kliknięcie, aby program znalazł firmę w bazie GUS i wypełni za Ciebie dalszą część kartoteki klienta.

Natychmiast zweryfikuje także informacje, czy klient jest czynnym podatnikiem VAT i umożliwi potwierdzenie numeru VAT lub VIES. Szybkie tworzenie kartotek klientów to u nas podstawa!

 

Obsługa kas i rozlicznie kasjerów

System umożliwia prowadzenie dowolnej ilość kas złotówkowych i walutowych, tworzenie raportów dziennych, a także rozliczanie kasjerów za pomocą dziennego zestawienia paragonów i podsumowań kas. Automatyzuje również proces dekretacji dokumentów KP i KW w Księdze Handlowej.

 

Przelewy, wyciągi bankowe, biała lista podatników VAT

W programie HermesSQL możesz tworzyć przelewy dla pracowników, klientów, dostawców, urzędów oraz innych podmiotów. W czasie tworzenia przelewu szybko zweryfikujesz, czy dostawca znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. System współpracuje z bankowością elektroniczną więc szybko wyślesz przelewy do banku. Nie musisz też poświęcać czasu na żmudne wprowadzanie wyciągów bankowych. Możesz za pomocą kilku kliknięć zaimportować je do programu i w ten sposób szybko zaktualizować stan rozrachunków.

 

Różnice kursowe

Program automatyzuje także proces naliczania różnic kursowych. Obliczy i odpowiednio zaksięguje różnice kursowe powstałe w wyniku regulowania należności i zobowiązań oraz związane z ruchem walut na rachunkach bankowych a także te, które wynikają z przeszacowań należności i zobowiązań robionych na koniec roku obrachunkowego.

Zamiast ręcznie wprowadzać kursy walut, łatwo pobierzesz je ze strony NBP.

 

Rozliczenie płatności

Bez trudu rozliczysz wszystkie zaliczki, przedpłaty, nadpłaty, zapłaty oraz skompensujesz dowolne dokumenty. Dzięki szczegółowym analizom oraz szerokim możliwością stosowania filtrów, widoków analitycznych i powiadomień będziesz mieć nad nimi kontrolę!

 

Należności i zobowiązania – kontrola i windykacja

Wiemy, że musisz mieć pełny nadzór nad finansami firmy! Dlatego program zapewni Ci możliwość bieżącej kontroli nad stanem należności i zobowiązań oraz ułatwi proces windykacji należności. Szybko znajdziesz przeterminowane rozrachunki wykorzystują dostępne w programie analizy ,np.:  stan rozrachunków na dzień, zestawienie należności i zobowiązań lub analizę rozliczeń przedpłat. Łatwo także dowiesz się ile Twoich należności i zobowiązań mieści się w terminie zapłaty oraz którzy klienci zalegają z płatnościami. Na tej podstawie przygotujesz odpowiednie raporty np.: dla banku lub leasingodawcy. W ramach windykacji należności wygenerujesz wezwania do zapłat i noty odsetkowe zbiorczo dla wszystkich zalegających z płatnościami kontrahentów lub wybranego klienta.

 

Powiadomienia e-mail, sms

Za pomocą automatycznych powiadomień wyślesz do klientów bieżący stan rozrachunków, przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności lub wezwanie do zapłaty za przeterminowane płatności. Dzięki temu będziesz mógł skutecznie egzekwować od nabywców terminową realizację płatności.
Poprzez zdefiniowanie własnych powiadomień zautomatyzujesz także wiele innych czynności, np.: wysyłanie do klientów potwierdzenia sald, potwierdzenia sald zerowych, raportu kontrolnego dla działu finansowego o zaległych płatnościach, raportu do właściciela o koniecznych zapłatach do uiszczenia w bieżącym tygodniu lub informacji do handlowców o spóźnionych wpływach za zrealizowane transakcje. Tak zbudowana sieć przepływu informacji usprawni proces windykacji w Twojej firmie i pozwoli uchroni ją przed konsekwencjami związanymi z niewłaściwym zarządzaniem płynnością finansową firmy.

 

Ulga za złe długi

Analiza związana z ulgą za złe długi pozwoli odzyskać VAT, który odprowadziłeś od niezapłaconych przez klientów faktur. Ta sama analiza pozwoli czuwać nad tym, aby firma nie wpadła w długotrwałe zadłużenie i kary spowodowane nieprawidłowym wykazaniem podatku VAT.
A to wszystko dzięki zastosowanemu w programie mechanizmowi, który daje możliwość szybkiego wychwycenia informacji o zaległych dokumentach i odniesienia ich do odpowiedniego okresu podatkowego, a następnie oceny czy są to zadłużenia, czy już zaległe płatności.

Za pomocą jednego kliknięcia przeniesiesz wskazane dokumenty do właściwej deklaracji VAT-7, które ujęte zostaną w wygenerowanym załączniku VAT-ZD. Wreszcie wykonanie wszystkich tych operacji będzie wyjątkowo proste!

 

Rejestry i deklaracje VAT (e-deklaracje)

Program tworzy automatycznie rejestry i deklaracje VAT na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży i zakupu.  Generuje także obowiązkowe deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZD, VAT-ZZ, VAT-ZT, ORD-ZU, deklaracje VAT-UE miesięcznie i kwartalnie, VAT-27 i deklaracje INTRASTAT. Pozwala w bezpieczny sposób wysłać drogą elektroniczną deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego. Ponadto umożliwia grupowe podpisywanie, wysyłanie i pobieranie UPO oraz archiwizowanie e-deklaracji.

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Z poziomu programu utworzysz i wyślesz pliki JPK. Nad poprawnością tworzonych plików czuwają mechanizmy kontrolne, które wstępnie weryfikują dane, sprawdzają numery NIP oraz poprawność struktury wygenerowanych plików. Przed wysłaniem plików JPK możesz dodatkowo porównać zawarte w nich dane z danymi w systemie. Teraz masz pewność, że utworzone pliki są odpowiednio przygotowane więc wysłasz je bezpiecznie do kontroli.
W HermesieSQL sprawdzisz także status wysyłanych plików JPK oraz bieżący stopień ich weryfikacji w Urzędzie Skarbowym.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGA HANDLOWA

Elastyczny plan kont

Plan kont zdefiniujesz zgodnie z wymaganiami i specyfiką Twojej firmy. Analitykę konta zbudujesz w oparciu o fabryczne słowniki lub utworzone przez Ciebie, tzw. własne słowniki, które wykorzystasz, np.: w dokumentach źródłowych lub w komentarzach do kont. W symbolach kont i analityki możesz użyć cyfry i litery zwiększając w ten sposób czytelność dekretów i zestawień księgowych.

Schematy księgowe

Proces księgowania dokumentów możesz w pełni zautomatyzować. Program pozwala zdefiniować odpowiednie schematy księgowe i przypisać je do rejestrów. Uruchomienie procesów księgowych, powoduje automatyczną dekretację wszystkich wskazanych przez Ciebie dokumentów.
Podczas dekretacji program sprawdza księgowane dokumenty pod kątem bilansowym i niezamkniętego kręgu kosztów. W sytuacji wystąpienia niezgodności, na czerwono wyświetla dokumenty niezbilansowane lub za pomocą czytelnych komunikatów informuje o przyczynach niezadekretowania dokumentów. Ponadto schemat księgowy samodzielnie rozpoznaje rodzaj transakcji oraz wchodzące w jego skład czynniki, np. rozpoznaje rodzaj pozycji na dokumencie (towar, usługa czy wybór), aby następnie na tej podstawie właściwie przypisać jej znaczenie w księgowaniu na konta przychodów ze sprzedaży.

Rok obrachunkowy

W programie dowolnie określisz początek roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym (w szczególnych przypadkach może on być dłuższy bądź krótszy niż 12 miesięcy).
System daje możliwość pracy na nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresach.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Za pomocą mechanizmu automatycznych rozliczeń międzyokresowych możesz w wygodny sposób prowadzić kontrolę comiesięcznych księgowań i rozliczać koszty np. związane z czynszami, dzierżawą czy prenumeratą oraz przeksięgować koszty z rodzajowych na układ kalkulacyjny.

Wstępna dekretacja / symulacyjne raporty

W HermesieSQL wstępnie zadekretujesz dokumenty, czyli wykonasz wersję roboczą końcowego księgowania. W oparciu o roboczo zaksięgowane dokumenty sporządzisz symulacyjnie wyniki finansowe oraz dowolne raporty.

Raporty i zestawienia finansowo-księgowe

W programie zdefiniujesz wszystkie obowiązkowe sprawozdania finansowe i księgowe na podstawie których system tworzyć będzie bilans, rachunek zysków i strat (w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym), zestawienie obrotów i sald, obroty konta w roku czy rachunek przepływów pieniężnych cash-flow. Ponadto możesz tworzyć własne dowolne zestawienia, na przykład do celów zarządczych.
Z programu wygenerujesz deklarację CIT2, CIT 8, PIT5 i PIT 5L.

MAŁA KSIĘGOWOŚĆ – KPiR

Za pomocą programu możesz prowadzić ewidencję księgową, która obowiązuje w małych firmach. Definiowalne schematy księgowe umożliwią automatyczne księgowanie dokumentów źródłowych pochodzących z pozostałych obszarów firmy.
System pozwala tworzyć własne zestawienia w oparciu o dane pochodzące z księgi oraz dodatkowe kolumn w KPiR, co finalnie da Ci możliwość np.: szczegółowego monitorowania kosztów firmy.
Korzystając z generatora deklaracji podatkowych utworzysz i wydrukujesz deklaracje PIT5 i PIT 5L. Dzięki deklaracjom masz kontrolę nad przychodami i kosztami działalności podstawowej firmy.

ŚRODKI TRWAŁE – PROSTA OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE

W ramach obsługi obszaru finansowo-księgowego, HermesSQL pomoże Ci lepiej zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Automatyczny proces naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie uwzględniał wykonane przez Ciebie operacje, jak: ulepszenia, przeszacowania, sprzedaż lub likwidację środka trwałego. Dzięki systemowi poznasz szczegółowo koszty amortyzacji i łatwo obliczysz majątek firmy.

Rozpoczęcie pracy

Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonanych przeszacowań. Dlatego pracę w systemie możesz rozpocząć w każdym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Tworzenie dokumentacji środków trwałych

Za pomocą systemu zaewidencjonujesz wszystkie zdarzenia związane z środkami trwałymi i wartościami materialnymi i prawnymi. Wystawisz dokumenty: przyjęcia (OT), likwidacji (LT), zmiany miejsca (MT) oraz zamiany wartości (WT) i przeszacowania (PT).

Obliczanie i księgowanie amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne wygenerujesz uwzględniając jedną z trzech dostępnych w systemie metod: liniowej, degresywnej lub jednorazowej. Masz także możliwość obsługi szczególnych przypadków amortyzacji, na przykład amortyzacji sezonowej. Możesz prowadzić również niezależnie amortyzację bilansową i podatkową. W module księgowym w sposób automatyczny zaksięgujesz koszty amortyzacji oraz dokumenty WT i MT.

Plan amortyzacji

Z programem łatwo przygotujesz plan amortyzacyjny na aktualny rok obrachunkowy określając kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych w rozbiciu na poszczególne miesiące dla wszystkich środków trwałych. Na podstawie planu w wygodny sposób, przeprowadzisz analizę planowanych odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku.

Symulacja przeszacowania

W systemie przeprowadzisz aktualizację wyceny środków trwałych oraz sporządzisz symulacyjne przeszacowania majątku trwałego metodą grupową lub szczegółową, stosując dla każdego składnika majątku trwałego odrębne wskaźniki przeliczeniowe.

Wydruki i zestawienia

W programie możesz korzystać z wielu fabrycznych wydruków i zestawień niezbędnych w księgowości, takich jak: wydruk tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii, ewidencji miejsc użytkowania środka i wielu innych.
Podobnie, jak w pozostałych modułach programu możesz łatwo tworzyć dodatkowe raporty, których zawartość dopasujesz do swoich potrzeb.

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI!

HermesSQL zgodny jest z przepisami Ustawy o rachunkowości. Na bieżąco dbamy o rozwój naszego oprogramowania i wyposażenie klientów w nowe rozwiązania pomagające im w codziennej pracy. Jednak największy nacisk kładziemy na zgodność systemu z przepisami. Dlatego nasze programy zawsze „na czas” przystosowane są do obsługi nowych przepisów i zmian w prawie. Wybierając system HermesSQL masz pewność, że nie zaskoczą Cię żadne zmiany w przepisach!

Chcesz umówić się na prezentację systemu lub zamówić wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!