Untitled

analizy biznesowe

Qlik – Nowa generacja rozwiązań Business Intelligence

Przedstawiamy platformę Qlik Business Intelligence pozwalającą na dynamiczną i elastyczną analizę biznesową nieograniczonych, odświeżanych na bieżąco zbiorów danych. Dzięki opatentowanej asocjacyjnej bazie danych i technologii in-memory zastosowanej w rozwiązaniach Qlik, każda firma otrzymuje tę samą wysoką jakość i wydajność analiz niezależnie od ilości i wielkości wykorzystanych danych źródłowych. W aplikacjach Qlik użytkownik przegląda dane w czasie rzeczywistym. Wystarczy, że zaznaczy na ekranie interesujące go obszary, a wartości na wykresach i w tabelach zostaną automatycznie przeliczone, odzwierciedlając aktualny wybór. Otrzymanie odpowiedzi na wybraną selekcję wynosi mniej niż sekundę. Qlik to doskonałe narzędzie w zakresie rozwiązań Business Intelligence, które pozwala również na interaktywną, zdalną pracę z danymi przy użyciu urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Funkcjonalność ta nie wymaga tworzenia specjalnych aplikacji, ani też ponoszenia kosztów z tytułu zakupu dodatkowych licencji. Średni czas wdrożenia aplikacji Qlik trwa od kilku dni do kilku tygodni, a w pełni funkcjonalne prototypy powstają już w kilka godzin.

„Qlik to dużo więcej niż narzędzie do prezentacji, to platforma do przetwarzania danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.”

Piotr Miąsik, Kierownik Działu BI, Bać-Pol S.A.

Szybka integracja danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.

QlikView wspiera synergię procesów biznesowych Grupy Kapitałowej Bać-Pol.

 

Qlik Typemark

Qlik Data Discovery - odkrywa informacje

 • dynamiczna i elastyczna analiza danych
 • prezentuje wyniki w powiązaniu z danymi szczegółowymi
 • daje nieograniczone możliwości drążenia danych
 • pokazuje zarówno wartości powiązane jak i niepowiązane z dokonanym wyborem
 • użytkownicy w intuicyjny sposób docierają do potrzebnych informacji
 • dane w analizach Qlik są aktualizowane na bieżąco

Wysoka wydajność – niezależnie od ilości danych

 • przelicza setki milionów rekordów danych w ułamki sekund
 • opatentowana asocjacyjna baza in-memory Qlik natychmiast zwraca odpowiedzi
 • innowacyjny sposób przechowywania i przetwarzania danych w pamięci operacyjnej
 • jednokrotny sposób zapisu unikalnych wartości
 • kompresja ze 100% do 10% wielkości danych źródłowych
 • dostarcza nieograniczone możliwości wykonywania zapytań ad-hoc
 • ma dużo mniejsze wymagania sprzętowe niż tradycyjne rozwiązania BI

Jedno źródło prawdy – jednolita architektura rozwiązania

 • kompletne rozwiązanie do budowy i przeprowadzania analiz
 • unikalna technologia integracji wielu różnych źródeł danych w jednym miejscu
 • proste łączenie danych z baz systemowych i plików płaskich
 • ukazuje niezgodności i braki w danych dzięki Data Discovery
 • uprawnieni użytkownicy mają dostęp tylko do właściwych informacji

Mobilny dostęp do danych – wszędzie i o każdej porze

 • pozwala na interaktywną, zdalną analizę przy użyciu laptopa, smartfona bądź tabletu
 • współpracuje ze wszystkimi rodzajami urządzeń mobilnych
 • automatycznie rozróżnia urządzenie na którym analizy są wyświetlane i dostosowuje widok danych
 • nie wymaga tworzenia specjalnych aplikacji i zakupu dodatkowych licencji

Intuicyjny w obsłudze – pozwala na łatwą budowę raportów (dashboardów)

 • użytkownicy samodzielnie korzystają z analiz Qlik już po 15 minutowym szkoleniu
 • umożliwia proste tworzenie raportów metodą „przeciągnij i upuść”
 • pozwala na indywidualne dostosowanie obiektów analiz na dashboardach
 • użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć swoje raporty i dashboardy
 • posiada wbudowaną wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie odnajdywanie informacji

Dużo niższe koszty – szybsze i tańsze wdrożenia

 • realizacja prototypu  w pełni funkcjonalnej aplikacji analitycznej w danym obszarze w ciągu 3 dni
 • pierwsze dane są widoczne i dostępne już w ciągu pierwszych godzin wdrożenia
 • łatwy w obsłudze interfejs użytkownika usprawnia samodzielne tworzenie raportów
 • asocjacyjna baza in – memory eliminuje potrzebę budowy hurtowni danych i kostek OLAP
 • kompletne wdrożenia aplikacji już w kilka dni – tygodni

„Qlik to narzędzie bez ograniczeń, żadna analiza nie jest dla niego wyzwaniem.”

Edyta Konieczny Główny Specjalista, Biuro Informatyki, RAFAKO S.A.

Korzyści biznesowe

Zwiększenie wydajności pracy34%
Zmniejszenie kosztów operacyjnych20%
Zwrot z inwestycji186%
Zwiększenie przychodów16%
Zwiększenie płynności finansowej23%
Zadowolonych klientów*96%

Według raportu 

„Qlik Sense pozwala nam w jednym miejscu dynamicznie analizować miliony rekordów danych z oddziałów na różnych kontynentach. W dashbordach zadajemy dowolne zapytania i w kilka sekund uzyskujemy odpowiedź.”

Piotr Pawelec, Pełnomocnik, Vitalinv Limited S.K.A.

QlikSenseTypemark-Horizontal-Web

Qlik Sense to nowoczesna platforma analityczna do prowadzenia elastycznych i dynamicznych analiz biznesowych. Gromadzi dane z różnych systemów źródłowych tworząc jeden spójny model danych. Pozwala na szybkie dotarcie do pożądanych informacji, prezentując wyniki powiązane z danymi szczegółowymi. Umożliwia łatwe tworzenie spersonalizowanych, interaktywnych wizualizacji ukazujących powiązania nie widoczne w tradycyjnych systemach Business Intelligence.

Qlik Sense to z natury mobilna aplikacja pozwalająca korzystać ze wszystkich funkcji na dowolnym urządzeniu mobilnym. Ta sama aplikacja z danymi dostępna jest na laptopie, tablecie i smartfonie. Automatycznie rozróżnia urządzenie na którym dane są wyświetlane i odpowiednio dostosowuje ich widok.

Qlik Sense eliminuje konieczność czekania na raporty i zmiany w analizach. Aplikację można szybko samodzielnie dostosować do określonych potrzeb biznesowych. Dzięki wsparciu łatwych w obsłudze kreatorów użytkownicy w kilku krokach łącza dane z różnych źródeł.

Pobierz Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop jest darmową jednostanowiskową aplikacją dającą możliwość samodzielnego tworzenia interaktywnych wizualizacji, raportów i dashboardów.

Nowa generacja analiz biznesowych

Qlik-QlikView_Horizontal-Typemark

Controlling Sprzedaży QlikView to gotowa aplikacja przeznaczona do ana­li­zo­wa­nia, kon­tro­lo­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia procesów sprzedaży. W oparciu o dane zaim­por­to­wane z systemu ERP prze­kształca infor­ma­cje w bezcenną wiedzę. Wzmacnia kontrolę i wspomaga bieżące monitorowanie wyników sprzedaży według wielu różnych parame­trów, takich jak atrybuty towaru, regiony, klienci czy handlowcy.

Wyniki analiz można oglądać w dowolnie okre­ślo­nych wymiarach, np. czasowym, pro­duk­to­wym, geo­gra­ficz­nym, z per­spek­tywy odbiorców, przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych, kanałów dys­try­bu­cji. Liczba kryteriów, pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona. Aplikacja pomaga śledzić reali­za­cję zało­żo­nych planów i budżetów. Wyniki analiz pokazują w czytelny (graficzny) sposób stan realizacji w dowolnym okresie czasu.

Controlling Sprzedaży QlikView pozwala szybko ocenić bieżące wyniki sprzedaży, dowiedzieć się jakie produkty i którzy klienci, w danym czasie są kluczowi, jak zmieniają się ich pre­fe­ren­cje zakupowe w poszcze­gól­nych okresach, a którzy z nich dysponują naj­więk­szym poten­cja­łem nabywczym.

Pobierz QlikView Personal Edition

QlikView Personal Edition jest darmową jednostanowiskową aplikacją dającą możliwość samodzielnego tworzenia interaktywnych wizualizacji, raportów i dashboardów

Dynamiczne analizy biznesowe

Bezpłatne webinarium Qlik Sense

Jak zmienić dane w informację zrozumiałą dla każdego pracownika?

Qlik Sense to mobilna platforma Business Intelligence do samodzielnej analizy i wizualizacji danych. Aplikacje Qlik Sense to elastyczne, spersonalizowane analizy dostępne z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu mobilnym. Użytkownicy biznesowi otrzymują nieograniczone możliwości eksplorowania i odkrywania zależności między danymi. W prosty sposób mogą samodzielnie tworzyć obiekty, raporty i zestawienia ze sprawdzonych i zawsze aktualnych danych. Wbudowana wyszukiwarka pozwalająca na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji i możliwość dodawania komentarzy do obiektów dodatkowo podnoszą wydajność pracy.

W trakcie Webinarium zaprezentujemy unikalne funkcjonalności Qlik Sense usprawniające proces analizowania danych i podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

 • Przedstawimy najwydajniejszy na rynku system Business Intelligence, który analizuje setki milionów rekordów danych w sekundy bądź ułamki sekund.
 • Pokażemy w jaki sposób w środowisku Qlik Sense, w jednym miejscu, po zaledwie kilku „kliknięciach myszą” można przeanalizować wyniki w dowolnie wybranych zestawieniach.
 • Opowiemy o klientach , którzy wdrożyli  aplikacje Qlik w zaledwie kilka dni lub tygodni i dzięki temu znacząco zwiększyli efektywność pracy i usprawnili procesy zarządzania.
 • Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy
 • Dyrektor/Kierownik Działu Kontrolingu
 • Kontroler Finansowy/Analityk
 • Dyrektor/Kierownik Działu Sprzedaży
 • Dyrektor/Kierownik Działu Informatyki

Najbliższy termin webinarium:

06 grudnia 2017

20 grudnia 2017

Godzina 10.00.

Ewa Rut-Skrzypczak – Dyrektor Działu Business Intelligence firmy Humansoft Sp. z o.o., jest odpowiedzialna za kontakty handlowe z kluczowymi klientami firmy oraz koordynację realizacji projektów. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i prowadzenia wdrożeń oprogramowania biznesowego w tym systemów Business Intelligence. Od 15 lat zawodowo związana z branżą IT.

Marcin Siara – Specjalista ds. wdrożeń Business Intelligence w firmie Humansoft Sp. z o.o., jest odpowiedzialny za realizację projektów BI oraz wsparcie rozwoju oferowanych i wdrażanych rozwiązań.  Zajmuje się projektowaniem oraz realizacją wdrożeń systemów Business Intelligence dla klientów firmy.

Zgłoś swój udział:

Humansoft Sp. z o.o.

 • Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider.
 • Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych QlikView i Qlik Sense w Polsce.
 • Realizacja projektów Business Intelligence dla największych, strategicznych firm.
 • Wykonanie blisko 90 wdrożeń aplikacji analitycznych Qlik dla klientów z różnych branż.
 • Rozwiązania poparte analizą indy­wi­du­al­nych wymagań, w celu spełnienia ocze­ki­wa­ń naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków.
 • Ponad 26-cio letnie doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP i Business Intelligence.
 • Gwarancja najwyższej jakości dostarczanych rozwiązań i usług.

Od 25 lat z pasją tworzymy systemy do zarządzania.

48 360 89 58